اجرای زیرساخت فیزیکی مرکز داده

سازمان درخواست کننده به منظور تمرکز تجهیزات خود در یک بخش و کاهش هزینه ها و نگهداري تجهیزات در شرایط بهینه مورد نیاز،کاهش ریسک از کارافتادن سیستم ها، مدیریت بهینه منابع موجود در سطح شبکه قصد دارد نسبت به انتخاب پیمانکار، جهت تامین و پیاده سازي اتاقک سرد اتاق سرور مطابق با شرایط مندرج در این اسناد و لیست تجهیزات و خدمات پیوست اقدام نماید.

استاندارد ها و منابع

استاندارد 942
TIA/EIA-568-B1, 2 & استاندارد 3
ANSI/TIA-569-B استاندارد
National Electrical Code(NEC) از انتشارات NFPA استاندارد 70
National Electrical Code(NEC) از انتشارات NFPA استاندارد 75
BICSI از انتشارات انجمن TDMM کتاب

 

دامنه فنی پروژه
1- شناخت وضعیت موجود

در این بخش سعی بر آن است تا با ارائه مشخصه ها و ویژگی هاي سایت مرکز داده شهرداري قزوین، پیشنهاد دهندگان را با شرایط فعلی آشنا کرده و شرایط مشخصی را براي ارائه طرح نهایی فراهم نمود.
وضعیت موجود فضاي تخصیص یافتھ بھ اتاق سرور فعلی در فضایی بھ مساحت ٣٥ متر مربع و در طبقھ دوم ساختمان واقع شده است. با توجھ بھ اینکھ سازه ساختمان بتونی می باشد دارای استحکام مناسب جھت استقرار اتاقک سرد می باشد.جھت اطمینان از این موضوع لازم است استحکام سازه با توجھ بھ تعداد رکھا و ظرفیت تجھیزات موجود بررسی گردد.

در عکسھای زیر وضعیت موجود اتاق سرور نشان داده شده است:

 

در شرایط فعلی فضابندي توسط پارتیشن ها و دیوارهاي چوبی و شیشه اي موجود در سایت از هم جدا شده اند.
دیوارها و سقف کاذب موجود عایق آتش و حرارت نیستند که لازم است این موضوع در طراحی جدید مد نظر پیمانکار قرار گیرد.
تامین سرمایش مورد نیاز در اتاق سرور در حال حاضر از طریق دو عدد کولر گازي تامین می گردد و مقرر است در طرح سیستم سرمایشی In-Row و ساختار اتاقک سرد استفاده گردد.

در حال حاضر 3 عدد رك پایا 44 یونیت و یک عدد رك پایا 42 یونیت موجود می باشد و حدود 25 دستگاه سرور HP DL380 G5 فعال می باشد .
سقف کاذب موجود در ارتفاع 30 سانتیمتر از سقف اصلی و با استفاده از تایل هاي MDF پیاده سازی گردیده است. مقرر گردید در ساختار جدید سقف کاذب موجود جمع آوري و از سقف کاذب استاندارد مرکزداده استفاده شود.

 

با توجه به اینکه اتاق سرور در حال حاضر فعال بوده و اتاق سرور جدید نیز در فضاي فعلی پیاده سازي میگردد، عملیات اجرائی در دو فاز انجام خواهد شد. فاز اول مشتمل بر آماده سازي مرکز داده جدید و فازدوم مشتمل بر انتقال تجهیزات از رکهاي قدیمی به رکهاي جدید می باشد.
در حال حاضر سیستمهاي اعلان و اطفاء حریق ، کنترل دسترسی و سیستم تردد وجود ندارند و براساس استاندارد 942 لازم است آیتم هاي مذکور طراحی و توسط یک سیستم مانیتورینگ و BMS کنترل و مدیریت گردد.
تابلو برق اصلی با کلید ورودي 63 آمپر و یک عدد تابلوي توزیع UPS به همراه UPS با ظرفیت 20KVA و بصورت تکفاز برق مورد نیاز رک ها را تامین می نماید.

در حال حاضر سیستم ارتینگ در داخل سایت پیاده سازي نشده است اما کارفرما راساً اقدام به حفر چاه ارت براي مرکز داده خواهد نمود ، لذا مسئولیت تامین اهم مناسب براي تجهیزات بر عهده کارفرما است.

شناخت وضعیت مطلوب
در این قسمت انتظارات و هدف کارفرما از اجراي پروژه سایت مرکز داده بیان می شود. بر اساس اهداف تعریف شده،مرکزداده جدید شهرداري قزوین باید بر اساس تجهیزات مدرن و طراحی استاندارد نیازهاي تجهیزاتی که سرویس هاي متنوعی را به کاربران شبکه آن عرضه می کند، تامین نماید.
در طراحی مراکز داده رعایت اصول و تعاریف استاندارد به عنوان زیربناي اصلی روش کار از جمله ضروریات محسوب می شود. بر این اساس درسایت مرکزداده شهرداري قزوین موارد دردسترس پذیري، ظرفیت، هزینه هاي نگهداري،ماجولاربودن، قابلیت گسترش وقابلیت انعطاف درطراحی جدید مورد توجه قراردارد و پیشنهاددهندگان باید در اعلام نقطه نظرات ارزیابی خود از طرح و در طول اجراي پروژه حاضر با توجه به طراحی انجام شده به این موارد توجه لازم داشته باشند.
کارفرما سعی کرده است بر اساس نیازهاي خود، پیش بینی بودجه، شرایط فیزیکی ساختمان و استانداردهاي مراکز داده حتی الامکان طراحی مشخصی را براي سایت جدید پیشنهاد کرده و یا نیازهاي خود براي سایر بخش ها را اعلام کند. براین اساس لازم است پیشنهاددهندگان در مشاوره و طراحی مرکزداده جدید شرایط و الزامات کلی زیر را مد نظر، بررسی و پیشنهادات تکمیلی خود را ارائه نمایند. بدیهی است پس از برگزاري مناقصه و نهایی شدن لیست تجهیزات، برنده مناقصه حق هیچ گونه تغییر در پیشنهاد خود را نخواهد داشت.
برنده مناقصه موظف است از طراحی کارفرما تبعیت نماید. از آنجا که هدف کارفرما از ایجاد سایت جدید، دستیابی به بخش هاي مختلف استاندارد 942 TIA است، پیشنهاددهندگان باید اجراي طرح خود را مطابق با استاندارد مذکور انجام دهند. همچنین الزامات و راهکارهاي لازم براي دسترسی به این سطح و اعمال تغییرات ضروري را مطرح کنند.
1- پیشنهاد دهندگان باید لیست تجهیزات وخدمات مورد نیاز را با ذکر مشخصات، برند، تعداد وقیمت آن دقیقاً بر اساس لیست تجهیزات پیوست ارائه شده از طرف کارفرما تهیه نمایند .
2- به منظور یکسان سازي و امکان مقایسه پیشنهاد شده توسط شرکت کنندگان، مشخصات فنی موردنیاز والمانهاي مربوطه از سوي کارفرما بیان شده است.
3- پیمانکار موظف است قیمت خود را در چهارچوب فرم هاي قیمت یکسان سازي شده به کارفرما عرضه کند.
نقشھ مرکزداده و فضابندی

بر اساس طراحی انجام شده در نقشه سایت، کارفرما پیشنهاد ذیل را براي طراحی سایت جدید خود اعلام می دارد. در این طرح با جابجایی انجام شده فضاي نهایی به شرح زیر با متراژ تقریبی ذیل الذکر در نظر گرفته شده است. این فضا بندي پس از شروع کار، حذف فضا ها و پارتیشن ها موجود و پیاده سازي فضاهاي جدید بر اساس نقشه از سوي کارفرما در اختیار پیمانکار قرار خواهد گرفت.

– اتاق کامپیوتر ( 24 متر مربع)
– اتاق تجهیزات و برق ( 7 متر مربع)

این نحوه فضابندي پیشنهاد کارفرما دراین مرحله میباشد وکلیه پیشنهاد دهندگان می بایست این نحوه چیدمان را الگوي طرح هاي پیشنهادي و قیمت خود قراردهند.
سیستم سرمایشی In Row
و ساختار اتاقک سرد استفاده گردد. در این صورت براي In-Row مقرر گردید در طرح جدید از 4 عدد سیستم سرمایشی میتوان از پشت بام In-Row 7 سرمایش تامین می گردد. جهت قراردادن کندانسور سیستم سرمایش kw هر رك ظرفیت که داراي موقعیت مناسبی است، استفاده نمود.
مشخصات سیستم هاي خنک کننده In-Row
– داراي کولر صنعتی با کاربري 7 در 24
– فن با توان مصرفی 58W
– داراي فن با دور بالا 2400RPM
– امکان تنظیم دماي محیط از 16 تا 30 درجه سانتیگراد 
– مجهز به سیستم تاخیر زمانی جهت شروع مجدد پس از قطع و وصل برق 
– مجهز به نمایشگر دیجیتال و کلیدهاي کنترل دما 
– 50Hz 380-400 با فرکانس V داراي سیستم برق سه فاز 
– توان کمپرسور صنعتی 3.5HP
– جریان مصرفی 9.5A
– استفاده از گاز R22
– مجهز به سیستم تبخیر تعرق 
– جهت تخلیه تعرق احتمالی Drain پیش بینی سیستم 
– مجهز به سه پنل باز شو با زبانه هاي کشویی براي دسترسی جانبی و سقف جهت تعمیر ونگهداري آسان 
– رنگ پودري الکترو استاتیک 
حداقل مشخصات راهرو سرد بسته
راهرو سرد بایستی با عرض 150 سانتیمتر به صورت کاملاً عایق شده با محیط بیرون در نظر گرفته شود.

این راهرو بایستی بتواند با کلیه رك ها و سایر تجهیزاتی که در یک ردیف قرار دارند یکپارچه شود و داراي سقف و درب باشد.

راهروي سرد بسته بایستی قابلیت عبور کابل بین رك ها از طریق سقف رك ها و بین ردیف هاي رك ها را داشته باشد.

راهرو سرد بسته می بایست قابلیت پیاده سازي با رك ها طبق مشخصات را داشته باشد.

راهرو سرد بسته بایستی بتواند براي هر نوع رك و با هر ابعاد و چیدمانی مورد استفاده قرار گیرد.
سیستم راهرو سرد بسته بایستی با کمترین عملیات سوراخ کاري و فلز کاري بر روي رك ها قرار گیرد.
راهرو سرد بسته بایستی محل مناسب جهت نصب دتکتور ها و پیش بینی هاي لازم جهت عبور کابل ها را داشته باشد.
کارفرما در نظر دارد براي تامین وضعیت سرمایشی اتاق تجهیزات از سیستم هاي اسپلیت سرمایشی استفاده کند. پیمانکار باید به منظور تعیین محل قرارگیري سیستم هاي خنک کننده با توجه به چیدمان اتاق هماهنگی لازم را با کارفرما(مشاور/ناظر کارفرما) انجام دهد.
برق
تأمین تغذیه و برق مورد نیاز تجهیزات در یک مرکز داده یکی از مهم ترین و اساسی ترین نیازهاي آن مرکز داده به حساب می آید. تمام ملاحظات و تمهیداتی که در راستاي ایجاد افزونگی مؤلفه هاي داخلی و تجهیزات مختلف براي افزایش قابلیت اطمینان و دسترس پذیري سرویس هاي مرکز داده در نظر گرفته می شود، بدون منبع تغذیه هیچ ارزشی نداشته و مزیتی ایجاد نمی کنند. قابلیت اطمینان منابع تغذیه از درجه اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده و از نیازمندي هاي مهم به حساب می آید.
شرکت کنندگان باید در اجراي تمام بخش هاي مرتبط با سیستم برق کلیه استانداردهاي ملی ساختمان ایران مبحث 13 و را مورد توجه قرار داده و TIA همچنین نشریه 110 سازمان مدیریت و برنامه ریزي و استاندارد ساخت مرکز داده 942 رعایت کنند.
بنابر نیازهاي الکتریکال شهرداري قزوین و بر مبناي بررسی هاي صورت گرفته توسط کارفرما با در نظر گرفتن تجهیزات آتی آن سازمان میزان برق ورودي 125 آمپر سه فاز در نظر گرفته شده است. مقرر است تامین آمپر مورد نیاز برق ورودي توسط کارفرما انجام گردد.
سیستم هاي برقی دریک مرکزداده شامل تابلو هاي برق، سیستم برق بی وقفه UPS ، ارت و صاعقه گیر ، سیستم روشنایی و ژنراتور است که در طراحی این مرکز از ژنراتور استفاده نمی شود. طرح کلان برق مرکز داده به شکل زیر خواهد بود:

 

جریان عبوري از هر سیم که براساس جداول استاندارد نوع وضخامت سیم تعیین می شود و همچنین مسالۀ حفاظت و افزونگی به عنوان نکات قابل توجه درساخت تابلو ها باید مد نظر قرار باشد.
پیشنهاد دهندگان متعهدند نحوه استفاده از مصالح و تجهیزات، قیمت خدمات و مصالح مورد نیاز جهت پیاده سازي طرح الکتریکال را مطابق با طراحی هاي درخواستی و مشخصات فنی ذیل را بیان نمایند.
رعایت حداقل ها در تابلوهاي برق
شرکت کنندگان باید مشخصات تابلوهاي برق را به نحوي در ساخت آن مد نظر قرار دهند که حداقل مشخصات مطرح شده در این قسمت را داشته باشد. پیشنهاددهندگان باید نسبت به چیدمان تابلوها در کنار هم اقدام کنند.
شرکت کنندگان باید در هنگام ساخت تابلوهاي برق نکات زیر را مد نظر داشته و محاسبات مربوط به هزینه پیاده سازي آنها را در طراحی لحاظ کنند:
– کلیه استانداردهاي ملی ساختمان ایران مبحث 13 و همچنین نشریه 110 سازمان مدیریت و برنام هریزي در هنگام اجراي سیستم تغذیه رعایت گردد.
– کلیه اتصالات توسط کابلشو و وایر شو صورت پذیرد.
– کلیه کابلها و قطعات داخل تابلو و خارج تابلو داراي شماره و برچسب باشد.
– مسیر عبور کابلها از طریق سینی کابل از گلند استفاده گردد.
– رنگ بندي کابلها بایستی استاندارد باشد (نول: آبی، ارت: زرد و سبز، فازها: قرمز و زرد و مشکی).
– نقشه تابلو در داخل تابلو نصب گردد.
– کلیه المانهاي تابلو مطابق نقشه ارائه شده باشد.
– بدنه تابلو از سلول ریتال ساخته شود.
– تابلو از جلو و پشت قابل دسترسی می باشد.
– تمامی سیمها در سیم کشی تابلو در درون داکت قرار گیرند.
– حجم سیم ها در درون داکت ها بگونه اي باشد که حداکثر 70 % فضاي داکت استفاده شود و 30 % آن خالی باشد.
– کلیه شینه ها در داخل تابلو با روکش حرارتی طبق رنگبندي کابل ها پوشش داده شود.
– شینه هاي متصل به کلیدهاي اتوماتیک با خم مناسب نصب گردند تا فاصله شینه ها از یکدیگر بیشتر گردد.
– کلیه لامپ هاي سیگنال و دستگاه هاي اندازه گیري مجهز به فیوز سکسیونر باشند.
– کلیه دستگاه هاي اندازه گیري باید قابل مانیتورینگ در شبکه کامپیوتر باشند.
– بروي تمامی شینه ها طلق هاي حفاظتی (پلی آمید) نصب شود.
– بر روي کلیه قطعات و تابلو پلاك مناسب با حکاکی پانتوگراف نصب گردد.
– نصب مهتابی با کلید هاي میکرو سوئیچ در هر سلول الزامی است.
– نصب فن مناسب در هر سلول با فرمان ترموستات.
– محاسبه جریان عبوري از هر سیم، باسبار، کلیدهاي تابلوها و تعیین نوع و ضخامت آنها بر اساس جدول استاندارد.
– خم هاي استاندارد بدون ایجاد ترك در شینه ها
تابلو برق اصلی Utility Panel

تابلو برق UPS

روشنائی

بنابر استاندارد 942 TIA در اتاق های NOC و Computer Room لازم است حداقل LUX500 و در اتاق های الکتریکال Electrical Room مرکز داده حداقل LUX400 شدت نور را در ارتفاع 1 متري داشته باشیم به جهت شار نوری بیشتر از لامپهاي نسل جدید LumiluxOsram Lamp استفاده شده است.
این نسل جدید لامپ هاي C.F.L داراي طول عمر و شدت نور بیشتر، پاشیدگی نور بهتر ، و تولید نویز و گرماي کمتري نسبت به نسلهاي سابق خود را دارا می باشند.  با توجه به اهمیت بحث EMP و EMI در مراکز داده استفاده از بالاست هاي الکترونیکی امري غیر اجتناب بوده هر چند P.F قریب به 1 نیز از سایر مزایاي این نوع بالاست ها در بحث SAVING ENERGY می باشند . مجری محترم موظف است تا حد امکان به جهت بالا بردن شدت نور از رنگهاي روشن در رنگ آمیزي مرکز داده استفاده نماید .

با توجه به استاندارد 942 TIA مجري محترم موظف به مجهز کردن 40 % از روشنائی ها سایت به سیستم برق اضطراري بوده که به همین دلیل از باتریهاي Backup شرکت مازي نور با طول مدت 2 ساعت پشتیبانی ، استفاده شده است.

در ادامه جانمائی روشنائی هاي استفاده شده در مرکزداده شهرداري قزوین که با نرم افزار Dialux محاسبه شده، مشخص گردیده است. لازم به ذکر است تامین برق مورد نیاز سیستم روشنائی سایت با تابلو برق

U.T.Y بوده ولی کنترل آنها و انواع سناریو هاي مورد استفاده در مورد روشنائی در مرکز داده در حوضه کاري تابلو کنترل BMS می باشد.
پیمانکار محترم لازم است تا نهایت دقت و تلاش خود را جهت جلوگیري از هر گونه مشکل وعدم هماهنگی در اجراي طرح روشنائی بین سیستم BMS و برق را انجام نماید.

 

رک Rack
در طرح چیدمان رکهاي مرکز داده شهرداري قزوین ، تعداد 6 عدد رك به همراه 4 سیستم In-Row در نظر گرفته شده است.
حداقل نیازمندي ھاي رکھا و تجھیزات مربوطه
یکنواختی چیدمان و آرایش رك هاي سایت، هماهنگی مناسبی در کنترل و نظم در محیط ایجاد می کند. هر چند در حال حاضر در سایت شهرداري قزوین تعدادي رك وجود دارد اما با توجه به آنکه انتقال به محل جدید نیازمند نصب رك ها، انجام کابل کشی و آرایش رك ها است و این فرایند نیز زمان بر است، لذا براي خرید سایت جدید باید اقدام به خرید رك هاي جدید نیز نمود.
در چیدمان مورد نظر و پیشنهادي کارفرما رکها در دو ردیف و به صورت رو به روي هم و با فاصله 1.5 متر از هم قرار می گیرند. در این شیوه راهروي سرد به صورت بسته ایجاد خواهد شد. در این طرح رکهاي مجاور به یکدیگر چسبیده و پیچ و مهره می شوند.
– رك داراي پهنا 60 سانتیمتر و عمق 100 سانتیمتر -مناسب براي قرارگیري سرورها و تجهیزات با عمق بالا مطابق با استاندارد 297 IEC
– امکان نصب انواع تجهیزات استاندارد رك
– فاصله 19 اینچ با استاندارد کامپیوتري، مخابراتی و صوتی
– امکان هدایت کابل از میان ریل هاي عمودي جهت نظم در کابل کشی داخل رك
– امکان عبور کابل از سقف و کف
– داراي درب مشبک در جلو و پشت رك بایستی حداقل 80 درصد کل سطح مقطع درب رك باشد.
– امکان نصب درب پشت رك از انوع درب هاي فن دار و یا اگزوز دار در صورت لزوم
– رنگ پودري الکترواستاتیک
– مجهز به سیستم ارت بدنه
– پیشنهاددهنده باید رك ها و سیستم هاي خنک کننده InRow ، سقف راهروي سرد داکت هاي عبور کابل در سقف رك ها را از یک برند انتخاب نماید.

ارتباطات شبکه
لازم به ذکر است تجیزات پسیو باید به صورت End-To-End از یک برند پیشنهاد گردد.
ارتباطات مورد نیاز در هر یک از رك هاي مورد نیاز در شهرداري قزوین به شرح ذیل می باشد:

لازم به ذکر است کابل هاي Cat6A از نوع Screened FTP می باشند.

کف و سقف کاذب، دیوار و پارتیشن
با توجه به تصمیم به حذف کامل سقف کاذب موجود، پیشنهاد دهنده باید نسبت به نصب و پیاده سازي سقف کاذب مناسب مراکز داده و داراي شرایط استاندارد اقدام نماید.
سقف کاذبی که در این پروژه استفاده می شود سقف کاذب کناف آکوستیک می باشد. ویژگی اصلی تایل هاي آکوستیگ قابلیت جذب صوت بالاي آنها می باشد. این صفحات به دلیل هدایت صوت از طریق سوراخ ها به لایه مخصوص جاذب صوت بالاي تایل به نام Fleece می تواند میزان جذب صوت را افزایش دهد. مشخصات فیزیکی این تایل به شرح زیر است:
– ابعاد : 60 در 60
– ضخامت 9.5 میلیمتر
– نوع سوراخ 8/12/36
– درصد سوراخ شده 12.6 درصد
نقشه سقف کاذب باید با سیستم روشنایی و نقشه هاي مربوطه هماهنگی لازم را داشته باشد. کلیات بخش هاي مختلف و نحوه ایجاد زیرساخت نگهدارنده سقف و انجام کار به صورت کلان در شکل زیر نشان داده شده است:

از مزایاي این نوع سقف می توان به نامحدودبودن در آرایش و شکل سقف، کاهش وزن کلی ساختمان، اقتصادي بودن، نصب سریع و آسان، سهولت در دسترسی و تعمیر تاسیسات رد شده از بالاي سقف کاذب، قابلیت تعویض وترمیم، عایقحرارتی و صوتی، امکان اتصال هر گونه تجهیزات و .. نام برد .
کارفرما در نظر دارد ارتفاع سقف کاذب را در مرکز داده 20 سانتی متر از سقف اصلی در نظر گیرد.
حداقل نیازمندي هاي دوربین مداربسته 
 کنترل تردد و دوربین ھاي امنیتي
براي کنترل دسترسی ورود و خروج افراد مجاز و بر روي مبادي ورودي و برخی از مبادي خروجی سایت مرکز داده سیستم هاي کنترل دسترسی نصب خواهد شد. براي مبادي خروجی که در طرح زیر از کارت هاي مغناطیسی یا بیومتریک استفاده شود. همچنین دوربین هاي امنیتی نیز پوشش نسبتاً کاملی با Push Button استفاده نشده است، می بایست از توجه به نیاز کارفرما در فضاي مرکز خواهند داشت.
حداقل نیازمندي هاي دوربین مداربسته
– CMOS Sensor دو مگاپیکسل
– سرعت فریم در 30 ثانیه
– فیلتر IR متحرک براي شب و روز
– دکمه تنظیم دقیق جهت فوکوس
– پشتیبانی از WDR
– صرفه جویی درپهنای باند
– بهره برداری ازداده هابا EPTZ
– Built-in SD/SDHC Card Slot for On-board Storage
–  Built-in 802.3 طبق استاندارد (اتصال Ethernetدستگاه )
– POE
– ساپورت تا 15 متر
–  فشرده سازی بادوفرمت Mpeg , mjpeg
– قابلیت پشتیبانی از IPv6
– ورودی دیجیتال
– پشتیبانی از استاندارد ONVIF

 

– (Real-time H.264, MPEG-4 and MJPEG Compression (Triple Codec
– پشتیبانی از جویاستیک USB
– قابلیت نمایش دوتصویر DVI & VGA
– قابلیت پشتیبانی از emap
– پشتیبانی ازپلتفرم باز بیش از 1000 دوربین
– پاور مخفی براي امنیت بیشتر
– channels Window Layout 1,4,6,9,16,25
– یک واحد سرور رکمونت
– (support 4*HDD bays,hotswap(8TB HDD INCLUDED
– قابلیت مانیتورینگ
حداقل نیازمندي هاي سیستم کنترل تردد
نیازمندي هاي کلی زیر در سیستم مدیریت و کنترل درها که در واقع وظیفه نظارت بر تردد در محوطه ها و مناطق مختلف مرکز را دارد تعریف می شود. پیشنهاد دهنده باید بطور کلی این نیازمندي ها را در انتخاب محصول و پیاده سازي طرح مدنظر داشته باشد:
– محافظت و مراقبت از مکانها و همچنین سیستمهاي حائز اهمیت در مجموعه
– محدود کردن دسترسی افراد بدون مجوز به مکانهاي مورد نظر
– هماهنگی با سیستمهاي امنیتی دیگر از جمله دوربین ها، سیستمهاي اعلام و اطفاء حریق و هر گونه بردهاي O/I
-کنترل حضور و غیاب افراد مجموعه با مناسب ترین روش
-گزارشهاي کامل مدیریتی
– کارکرد با پورتهای ارتباطی RS232 ، شبکه های LAN و اینترنت
– اتصال همزمان دو دستگاه به شکل Back to Back جهت نصب در دو طرف مبادي ترددي به عنوان  اتصال Slave/Master جهت کنترل هم ورود و هم خروج ، در این حالت چنانچه ورود ثبت نشده باشد اجازه
خروج داده نمی شود و اگر خروج ثبت نشده باشد اجازه ورود مجدد داده نخواهد شد.
– امکان کارکرد بعنوان یک Node شبکه با تعریف IP برای پورتهای نوع LAN با کلیه استانداردهای آن
-امکان تعریف حداقل 5 مدیر جهت موارد اثرانگشت
– امکان تعریف وضعیت ترددي پرسنل به صورت گروههاي ترددي از یک روز تا یکسال با برنامه ریزي تک تک ایام سال، با محدوده زمانی در هر روز و ترکیبات مختلف کد عبور و کارت و درهاي تردد
– امکان تعریف کارت هاي غیرمجاز جهت جلوگیري از ثبت و تردد افراد غیرمجاز
– کنترل درب بدنبال کشیدن کارت و همچنین کنترل مدت زمان بازنمودن درب بلافاصله بعد از پذیرش کارت، باز نمودن مدت دار جهت بازدیدهاي همگانی و زمانهاي خروج اضطراري، قفل نمودن مدت دار جهت جلوگیري از هرگونه تردد
– امکان ارسال یک صفحه پیام براي موارد خاص جهت نمایش روي صفحه ترمینال بصورت مدت دار
– امکان بازیابی رکوردهاي جمع آوري شده با مشخص نمودن محدوده تاریخ
 سیستم مدیریت ھوشمند BMS

با توجه به اینکه طبق استاندارد TIA 942 هر دیتا سنتر میبایست داراي یک سیستم BMS باشد تا علاوه بر امکان مانیتورینگ مجموعه بتوان سناریوهایی را در زمانهاي خاص با تجمیع سیستمهاي دیگر از قبیل کنترل دسترسی، کنترل EPO  و اطفاء حریق بصورت همزمان بوجود آورد، سیستم BMS براي مرکز در نظر گرفته شده است.

با توجه به اهداف خاص BMS  در دیتا سنترها،  میبایست از راه حل خاص این فضاها براي انجام BMS استفاده شود که در ادامه آمده است.

 کاربرد سیستم مدیریت ساختمان BMS در دیتاسنترها
سیستم مدیریت ساختمان به سامانهاي اطلاق میشود که قابلیت تجمیع و کارکرد همزمان و با قابلیت تأثیرگذاري سیستم هاي مختلف الکتریکی و مکانیکی ساختمان اعم از سیستم سرمایشی ، سیستم روشنایی، اعلان و اطفاء حریق، نظارت مداربسته، کنترل دسترسی و سایر سیستمهاي متداول در ساختمانها را به یک ساختمان اضافه میکند، به طوري که در ساختمان مجهز به سیستم مدیریت ساختمان این سیستمها علاوه بر کار همزمان قابلیت تأثیرگذاري بر روي یکدیگر را خواهند داشت.
نمایی شماتیک از عملکرد تجمیع BMS آمده است.

BMS
Environment control
Fire Fighting
Access Control
EPO

تنظیم LOP تامین و پیاده سازي پروژه

تنظیم Gantt Chart اجرای پروژه