انواع شبكه از نظر جغرافيایی

شبكه از نظر بعد جغرافيايي به سه نوع LAN ، MAN و WAN تقسيم مي شوند . كه هر كدام ويژگي هاي منحصر به خود را دارند .

Local Area Network یا LAN : اين نوع شبكه ، كه در محيط محدودي كاربرد دارد ، در داخل يك ساختمان و يا ساختمان هاي نزديك به هم مورد استفاده قرار مي گيرد . شبكه هاي محلي ، براي اتصال رايانه ها در دفاتر شركت ها ، ادارات و كارخانه ها به كار مي روند .

ويژگي هاي آنها :

_ رايانه ها نزديك به هم و معمولا در يك ساختمان يا مجموعه اي از ساختمان ها به كار مي روند .

_ مالكيت خطوط انتقال خصوصي است و از سوي سازمان مربوط ، نصب ونگهداري مي شود

_ سرعت انتقال داده ها بالاست .

_ شبكه ها از ساختار و استاندار مشخص پيروي مي كنند .

Metropolition Area Network  یا MAN :

شبكه هاي شهري گسترده تر از شبكه هاي محلي است و براي وصل كردن كامپيوتر ها در يك شهر بكار ميروند . مثلا ايجاد شبكه اي كه كامپيوترهاي كتابخانه عمومي شهر را به كامپيوترهاي دانشگاه آن شهر وصل مي كند .

Wide Area Network یا WAN :

با گسترش حوزه جغرافيايي ، شبكه هاي گسترده مطرح شدند . اين شبكه ها داراي مشخصات زير هستند :

– رايانه ها از يكديگر صدها و هزرها كيلومتر فاطله دارند .

– خطوط انتقال در اين نوع شبكه ها از سوي شركتهاي مخابراتي ايجاد و پشتيباني مي گردد .

– سرعت انتفال داده ها نسبتا كم است .