رفع مشکلات Backup and Recovery از سازمان و یا محیط کسب و کار شما  با سیستم های HP StoreOnce Backup شرکت اچ پی امکان پذیر می باشد.
با فروشگاه های پیشرو صانعای جرجاناات هام زماان چناد گاناه سیساام Backup را باا جاک سیساام HP StoreOne مساحکم کنید و با احیای عملکرد، زمان را به طور چشمگیری کااهش داده و
به برآوردن SLA هاجاان کمک کنید. افازاجش باازدهی ظرفیات باا اساافاده از
StoreOne deduplication به منظور حفظ 20x داده بیشار و اناقال جک
بخش از Data در سراسر شرکت شما باه منظاور انعطااف بیشاار disaster Recovery وحفاظت از دفاتر از راه دور. با اتوماتیکسازی Back up و ساده
سازی روش مدجرجت با اسافاده از جک پنجره که می توانید تعداد ناظران را کم
کنید. با راه کارهاجی در جهت حفاظات شادجد Data مای توانیاد از درساای
نسخه Backup خود اطمینان حاصل کنید.
همچنین سیسام های Store Backup بسیار مقیاس پذجر بوده و در جهات
همگام شدن با رشد پیش بینی ناپذجر داده ها ظرفیت او یه را تا 768TB ارائه
می دهند.
جهت کسب اطلاعات بیشار در مورد آخرجن محصولات ساری StoreOne از
راهنمای محصولات در ساجت های زجر دجدن کنید.
http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument. aspx?docname=4AA1-9471ENW &cc=us&lc=en
hp.com/go/StoreOnce
hp.com/go/B6000
HP Tape Drives, Autoloaders, and Libraries
Tape ها نقش حساسی را در اساراتژی ظرفیت برای سازمان هاا در هماه ی
ابعاد از تجارت های ماوسط تا سازمان های کلان بازی می کنند.
همچنین Tape قابل حمل است ، که اجان وجژگای آن را بارای اجمان ساازی
Offsite ، Offline Backup ، disaster recovery ، انطباااق Data و
آرشیو سازی طولانی مدت، اجده آل می کناد. همچناین سیساام جدجاد HP Linear Tape File System (LTFS) اساساا tape هاا را خاود توصایف،
مبانی بر فاجل و آسان برای اسافاده و کاربران را با اتصاا ی شابیه جاک هاارد
دجسک مواجه مای ساازد. HP Tape Libraries مقیااس پاذجری زجاادی را
جهت همگام شدن با رشد غیر قابل پیش بینی Data ، ارائه می دهد. با ادغاام
جک تا نود و شش tape drives ، tape libraries ها شارکت هاا را جهات
ذخیره سازی داده ها تا 15PB ) قادر می سازد. )فشرده تا 0:0
جهات درجافات اطلاعاات بیشاار دربااره آخارجن اخباار tape drive هاا،
autoloader ها و libraries ها از ساجت زجر دجدن کنید:
hp.com/go/tape.