مزايای سيستم انتقال فيبر‌نوری

مزايای سيستم انتقال فيبر‌نوری

مزايای سيستم انتقال فيبر‌نوری

فیبر نوری از جمله ابزار های انتقال اطلاعات است ، که در زمینه های مختلفی مانند شبکه های صنعتی و مخابراتی کاردبرد فراوانی دارد و به علت حجم کم و توان انتقال بالا بیشتر سیستم های انتقال اطلاعات کابلی به سمت استفاده از فیبر نوری رفته اند.

1- پهنای باند بسيار بالا
2- افت بسيار کم
3- وزن کم و قطر کوچک
4- ايزولاسيون کامل الکتريکی
5- مصونيت در برابر تداخل و هم شنوايی
6- امنيت سيگنال
7- فراوانی و ارزان بودن مواد
8- نگهداری آسان
9- ظرافت و قابليت انعطاف
10- مصونيت در مقابل عوامل جوی و رطوبت

 

.1پهناي باند بسیار زیاد

پهناي باند بسیار زیاد، در نتیجه ظرفیت انتقال بیشتر Band Width ،فرکانس این سیستم در محدوده 1012 تا 1016 هرتز است و در مقایسه با سیستم کابلهاي فلزي قابلیت بسیار زیادي را ارائه می دهد فرکانس نور مورد استفاده در این سیستم ارتباطی معمولاً نزدیک به اشعه مادون قرمز و حدود HZ1014 یا GHZ105 می باشد لازم به یادآوري است که سیستم ارتباط از طریق کابل کواکسیال داراي پهناي باند حدود 500MHZ بوده و سیستم امواج میلیمتري رادیویی در حدود 700MHZ پهناي باند دارد. بنابراین حجم اطلاعاتی که توسط کابل هاي فیبر نوري قابل انتقال است خیلی بیشتر از بهترین سیستم کابل هاي مسی می باشد. با توجه به اینکه در کابل هاي کواکسیال هنگامی که فرکانس از 100MHZ بیشتر شود انتقال تنها در مسافت چند کیلومتر امکان پذیر است.

.2تضعیف بسیار کم Attenuation

تضعیف بسیار کم فیبرهاي نوري از امتیازات مهم آن بشمار می رود و این فیبرها را در مسافت زیاد بدون استفاده از ریپیتر می توان مورد استفاده قرار داد. تضعیفی در حدود 0.2db/km در مورد فیبرهایی که هم اکنون بطور معمول مورد استفاده قرار می گیرند وجود دارد تضعیف در طول موج هاي مختلف متفاوت است و بستگی به عوامل زیادي دارد که در بحث مربوط به تضعیف مفصلاً شرح داده خواهد شد ولی در طول موج هاي 16001100 نانومتر کمترین تضعیف بدست آمده است مثلاً در طول موجµm1.55 و تضعیف 0.2db/km و در طول موج 1.3 تضعیف حدود 0.3db/km را داریم.

3. وزن کم و قطر کوچک Small size and weight

مزیت دیگر ، کوچک بودن قطر کابل که باعث کمتر اشغال نمودن کانال می گردد. قطر رشته هاي فیبر نوري در حدود قطر موي سر بوده و هنگامیکه تعدادي از این رشته ها بطور مجتمع در یک پوسته قرا گرفته و بعنوان کابل مورد استفاده قرار می گیرد باز هم قطر بسیار کمی را دارا خواهد بود. قطر فیبرها با توجه به نوع آنها متفاوت است. مثلاً براي فیبر تک مدي قطر هسته بین12(-3) میکرومتر و قطر پوشش (غلاف) بین 125(-05) میکرومتر می باشد و بطور کلی با توجه به قطر کم داراي وزن بسیار کمی نیز می باشد که طول زیادي از کابل روي یک قرقره بسته می شود و به سادگی حمل می گردد اگر یک مقایسه نسبی بین فیبر نوري و کابل مسی داشته باشیم. 40 کیلومتر فیبر نوري داراي وزنی معادل 1kg است در صورتیکه یک و نیم کیلومتر سیم مسی با قطر 0.32 میلی متر داراي وزن 1kg می باشد. همچنین در هواپیما که وزن کم اهمیت ویژه اي دارد از فیبر نوري می توان استفاده کرد. بطور مثال در هواپیماي جنگی میراژ 2000 حدود 16km فیبر نوري بکار رفته است.

4. ایزولاسیون کامل الکتریکی Electrical Isolation

عدم تأثیر جریانات القائی الکتریکی بر روي موج برهاي نوري نیز یکی از خواص مهم فیبر نوري می باشد. میدان هاي ناشی از تشعشع کابل هاي برق تأثیري در این موج برها ندارند و می توان رشته هاي سیم مسی را هم در کابل نوري پیش بینی کرد و برق مورد نیاز تقویت کننده هاي بین راه را از این طریق تأمین کرد و یا می توان خطوط فیبر نوري را در روي دکل هاي برق فشار قوي نصب کرد.

5. مصونیت در برابر تداخل و هم شنوایی Immunity to inter ference and crosstalk

امواج الکترو مغناطیس و امواج با فرکانس رادیوئی اثري بر روي کابل هاي فیبر نوري ندارند بنابراین سیستم ارتباطات نوري در مقابل محیط آلوده به نویز مصون بوده علاوه بر این کابل هاي فیبر نوري که در مجاور هم هستند نیز بر روي یکدیگر اثرات القایی ندارند و بر خلاف کابل هاي مسی ، پدیده کراستاك در آنها بسیار ناچیز است و استفاده در کاربردهاي نظامی که مسئله تداخل با دیگر امواج الکترو مغناطیس اهمیت دارد. طبیعت عایق فیبر نوري امکان هر نوع تداخل را از بین می برد و در فیبر نوري نگرانی از اتصال به زمین براي موج بر وجود ندارد.

6. امنیت سیگنال Signal Security   

نوري که از فیبرهاي نوري عبور می کند فاقد پدیده تشعشع بوده و بنابراین اطلاعات ارسالی از طریق سیستم ارتباطات فیبر نوري در مسیر انتقال قابل بهره برداري و استفاده هاي استراق سمع نمی باشد و براي مقاصد نظامی ایده آل می باشد.

7. فراوانی و ارزان بودن موارد Potential Low Cost

یکی دیگر از مزایاي فیبر نوري این است که ماده اولیه آن شیشه سیلیکا است و آن را در همه جا می توان یافت. چرا که منبع اصلی سیلیکا ، سنگ و شن و ماسه است. در نتیجه قیمت کابل هاي فیبر نوري بسیار ارزانتر از کابل هاي مسی تمام می شود.

8.نگهداري آسان  Eeasy of maintenance   

با توجه به تضعیف کم این کابل ها نیاز کمتري به وجود ریپتر در طول مسیر می باشد. یعنی فاصله تکرار کننده ها نسبت به سیستم هاي کابل هاي مسی بیشتر است در نتیجه تعمیرات این کابل ها ساده تر و با هزینه و وقت کمتري انجام پذیر است و چون تعداد مفصل ها نسبت به کابل مسی کمتر است و در هر مفصل مقداري تضعیف داریم در نتیجه خرابی کمتر و نصب نگهداري آسانتر می باشد ، طول هر کابل فیبر نوري در حدود چندین کیلومتر می باشد.

9. ظرافت و قابلیت انعطاف Ruggedness and Flexibility

ظرافت و قابلیت خمش این رشته هاي موئین ضمن بوجود آوردن تسهیلاتی در امر جابجایی و انبار نمودن و کابلکشی ، وجود روکش هاي محافظ را جهت این کابل ها شایسته اهمیت می سازد.

10. مصونیت در مقابل عوامل جوي و رطوبت

فیبرهاي نوري در محیط هاي مرطوب و در درجه حرارت هاي (  30 ocتا – 70oc)  بازدهی خود را از دست نمی دهد.