کانفیگ کردن JMicron RAID

کانفیگ کردن JMicron RAID

کانفیگ کردن JMicron RAID

چیپ JMicron JMB363 که JMicron RAID نامیده می شود که یک کانکتور برای Serial ATA می باشد که می تواند هاردهای Serial ATA را پشتیبانی می نماید. کنترلر JMicron می تواند در مودهای IDE یا RAID از طریق BIOS تنظیم گردد. کانکتور RAID JMicron JMB363 Serial ATA می تواند بصورت زیر پیکربندی گردد:

  • RAID 0 (Data Striping)
  • RAID 1 (Data Mirroring)
  • JBOD (Spanning)