راههای دسترسی به تجهيزات سيسکو

برای دسترسی به روتر یا سوئيچ پنج روش وجود دارد . سه روش جهت دسترسی به CLI و یک روش جهت ارتباط بـين Server TFTP و تجيزات سيسکو و روش آخر تنظيم کردن تجهيزات سيسکو به کمک Browser Web مـی باشـد . سـه روش برای دسترسی به CLI : عبارتنداز console port • Auxiliary port • Telnet • : Console port هنگامی که یک device را برای بار اول خریداری می کنيد هيچ تنظيمی روی آن وجود ندارد بنابراین تنها راه دسترسـی به IOS و configure کردن آن استفاده از پورت console می باشد. در این روش شما به کمک کابل Rollover ، روتر یا سوئيچ را به یک PC متصل و به کمک نرم افزار Terminal Hyper با روتر و یا سوئيچ ارتباط برقرار کرده و آن را تنظيم می کنيد .

بعد از تنظيم روتر و یا سوئيچ از طریق پورت Console و دادن اجازه دسترسی از طریـق روشـهای بعـدی ، قـادر خواهيـد بود از روشهای دیگر برای برقراری ارتباط بدون ارتباط از طریق پورت Console استفاده کنيد . نکته : کابل Rollover کابلی است که یـک سـر آن دارای کـانکتور 45 Rj جهـت اتـصال بـه پـورت Console و سـر دیگـر آن دارای کانکتور pin 9 جهت اتصال به Port Com کامپيوتر می باشد . :Auxiliary port در روش دوم یعنی استفاده از پورت AUX ، شما می توانيد از راه دور با روتر و یا سوئيچ ارتباط برقرار کرده و آنها را تنظيم کنيد . این ارتباط از طریق بستر مخابراتی صورت می پذیرد. به طور مثال با متصل کردن یک روتر به یک مودم و ارتباط از طریق خطوط up Dial می توان به روتر دسترسـی پيـدا کـرده و آن را تنظيم کنيد .

t در صورتی که هنگام تنظيم کر ن اوليه روتر و ی ا سـوئيچ آدرسـی ( address IP ( را بـه آن نـسبت داده باشـيد براحتـی می توانيد در یک شبکه IP/TCP به روتر یا سوئيچ سترسی پيدا کرده و آن را تنظيم کنيد. این ارتباط از طریـق سـرویس Telnet و استفاده از پروتکل Telnet . می ب شد بنابراین درصورت داشتن آدرس (Address IP ( وتر و سوئيچ و همچنين فعال بودن امکان دسترسی از طریق Telnet، می توانيد با telnet کردن به آنها تنظيمات مورد نظرتان را روی آنها اعمال کنيد . :TFTP یکی دیگر از راههای ارتباطی ، ارتباط بين تجهيزات سيسکو با Server TFTP . می اشد بنابراین می توان با بهره گرفتن از پروتکل TFTP ، تنظيمات و IOS روتر و یا سوئيچ را در جـای دیگـری در شـبکه و د قـع در یـک Server TFTP نگهـداری کرد

r آخرین راه ارتباط از طریق Browser Web می باشد . این ارتباط زمانی امکان پذیر خواهد بود که Device سيـسکو جهـت کار در شبکه IP/TCP آماده شده باشد . این بدان معنی اسـت کـه دارای یـک Address IP باشـد تـا بـه کمـک آن بتـوان Page Web مربوطه را Browse . کنيد