Author Archive admin

Byadmin

تعریف Logical Unit Number LUN

تعریف Logical Unit Number LUN

 

 

A logical unit number (LUN) is a unique identifier to designate an individual or collection of physical or virtual storage devices that execute input/output (I/O) commands with a host computer, as defined by the Small System Computer Interface (SCSI) standard.

SCSI is a widely implemented I/O interconnect that commonly facilitates data exchange between servers and storage devices through transport protocols such as Internet SCSI (iSCSI) and Fibre Channel (FC). A SCSI initiator in the host originates the I/O command sequence that is transmitted to a SCSI target endpoint or recipient storage device. A logical unit is an entity within the SCSI target that responds to the SCSI I/O command.

How LUNs work

LUN setup varies by system. A logical unit number is assigned when a host scans a SCSI device and discovers a logical unit. The LUN identifies the specific logical unit to the SCSI initiator when combined with information such as the target port identifier. Although the term LUN is only the identifying number of the logical unit, the industry commonly uses LUN as shorthand to refer to the logical unit itself.

The logical unit may be a part of a storage drive, an entire storage drive, or all of parts of several storage drives such as hard disks, solid-state drives or tapes, in one or more storage systems. A LUN can reference an entire RAID set, a single drive or partition, or multiple storage drives or partitions. In any case, the logical unit is treated as if it is a single device and is identified by the logical unit number. The capacity limit of a LUN varies by system.

A LUN is central to the management of a block storage array in a storage-area network (SAN). Using a LUN can simplify the management of storage resources because access and control privileges can be assigned through the logical identifiers.

LUN zoning and masking

SANs control host access to LUNs to enforce data security and data integrity. LUN masking and switch-based zoning manage the SAN resources accessible to the attached hosts.

LUN zoning provides isolated paths for I/O to flow through a FC SAN fabric between end ports to ensure deterministic behavior. A host is restricted to the zone to which it is assigned. LUN zoning is generally set up at the switch layer. It can help to improve security and eliminate hot spots in the network.

LUN masking restricts host access to designated SCSI targets and their LUNs. LUN masking is typically done at the storage controller, but it can also be enforced at the host bus adapter (HBA) or switch layer. With LUN masking, several hosts and many zones can use the same port on a storage device, but they can see only the specific SCSI targets and LUNs they have been assigned.

LUNS and virtualization

A LUN constitutes a form of virtualization in the sense that it abstracts the hardware devices behind it with a standard SCSI method of identification and communication. The storage object represented by the LUN can be provisioned, compressed and/ordeduplicated as long as the representation to the host does not change. A LUN can be migrated within and between storage devices, as well as copied, replicated, snapshottedand tiered.

A virtual LUN can be created to map to multiple physical LUNs or a virtualized capacity created in excess of the actual physical space available. Virtual LUNs created in excess of the available physical capacity help to optimize storage use, because the physical storage is not allocated until the data is written. Such a virtual LUN is sometimes referred to as a thin LUN.

A virtual LUN can be set up at the server operating system (OS), hypervisor or storage controller. Because the virtual machine (VM) does not see the physical LUN on the storage system, there is no need for LUN zoning.

Software applications can present LUNs to VMs running on guest OSes. Proprietary technology such as VMware’s Virtual Volumes can provide the virtualization layer and the storage devices to support them with fine-grain control of storage resources and services.

Types of LUNs

The underlying storage structure and logical unit type may play a role in performance and reliability. Examples include:

 • Mirrored LUN: Fault-tolerant LUN with identical copies on two physical drives for dataredundancy.
 • Concatenated LUN: Consolidates several LUNs into a single logical unit or volume.
 • Striped LUN: Writes data across multiple physical drives, potentially enhancing performance by distributing I/O requests across the drives.
 • Striped LUN with parity: Spreads data and parity information across three or more physical drives. If a physical drive fails, the data can be reconstructed from the data and parity information on the remaining drives. The parity calculation may have an impact on write performance.
Byadmin

مدیریت ریسک در مراکز داده

مدیریت ریسک فرآیندی مدیریتی است که به مدیران IT امکان موازنه هزینه های عملیاتی و اقتصادي تدابیر احتیاطی را می دهد و توانایی سازمان برای انجام مأموریتش را با حفاظت از سیستمهای IT و داده هایی که آن سازمان را در انجام مأموریت خطیرش یاری می رسانند، ارتقاء خواهد داد.

در مدیریت ریسک مراکز داده سه هدف پیگیری می شود:

1- ایمن سازی بهتر مراکز دادهای که اطلاعات سازمانی را ذخیره کرده، مورد پردازش قرار داده و آنها را از طریق لینکهای ارتباطی منتقل میسازند.

2- قابل توجیه ساختن هزینهها که بخشی از بودجه نگهداری مراکز داده است، برای مدیریت یک سازمان

3- پشتیبانی مدیریت در تصمیمگیری در خصوص مجوزدهی به سیستمهای IT و مراکز داده با مستندات حاصله از کارایی مدیریت ریسک.

مدیریت ریسک فرآیندی سه مرحله ای است که شامل تشخیص ریسک ، تخفیف ریسک و نهایتا برآورد و ارزیابی ریسک میگردد. در این مقاله مراحل مختلف مدیرت ریسک مورد بررسی قرار میگیرد. در زمینه فرآیند ارزیابی ریسک راهکارهایی برای شناسایی و ارزیابی ریسکها، تأثیرات آنها و توصیه هایی برای کاهش میزان ریسکها ارائه خواهد شد. در مبحث تخفیف ریسک به اولویت دهی، پیاده سازی و حفظ معیارهای مناسب کاهش ریسک که در فرآیند ارزیابی ریسک توصیه شد، پرداخته خواهد شد. در ضمن این مقاله دربرگیرنده فرآیند ارزیابی مستمر و کلیدهایی برای پیاده سازی موفقیت آمیز برنامه های مدیریت ریسک نیز می باشد. نهایتا تشخیص اینکه ریسک در یک سطح قابل قبول است و یا اینکه تدابیر و کنترلهای امنیتی مضاعفی باید برای کاهش و یا حذف ریسک اتخاذ شود برعهده مدیریت و یا مرجع تصمیمگیری مربوطه خواهد بود. البته فرآیند مدیریت ریسک مختص سیستمهای IT و مراکز داده نبوده و در بسیاری از تصمیم گیریهای ما در زندگی روزمره رایج است. تشخیص ریسک اولین فرآیند در متدولوژی مدیریت ریسک میباشد. سازمانها از تشخیص ریسک برای شناسایی گستره تهدیدات بالقوه و ریسکهای مرتبط با مراکز داده استفاده مینمایند. خروجی این فرآیند به شناسایی کنترلهای مناسب برای کاهش و یا حذف ریسک در طول فرآیند تخفیف ریسک کمک مینماید. دومین فرآیند در مدیریت ریسک، فرآیند تخفیف ریسک می باشد. از آنجا که معمولا حذف ریسک امری ناشدنی و تقریبا غیرممکن است، استفاده از کم هزینه ترین شیوه و پیاده سازی مناسبترین کنترل برای کاهش ریسک تا حد قابل قبول با کمترین تأثیرات منفی روی منابع و مأموریت سازمان حائز اهمیت بالایی است. تغییرات مستمر در سیستمهای IT که به نوبه خود مراکز داده را نیز تحت تأثیر قرار میدهد، همچنین تغییرات در پرسنل و سیاستهای امنیتی در طول زمان، ریسکهای جدیدی را معرفی می‌کند که ممکن است مراکز داده را تحت تأثیر قرار دهند. بعلاوه ریسکهای تخفیف یافته قبلی ممکن است مجدداً منشأ نگرانی گردد. لذا فرآبند مدیریت ریسک یک فرآیند در جریان و همراه با بهبود مستمر خواهد بود که نمیتوان نقطه پایان و توقفی برای آن در نظر گرفت. در بخشی از این مقاله به فرآیند ارزیابی های مستمر در مدیریت ریسک خواهیم پرداخت.

Byadmin

راه اندازی مرکز داده اینترنتی

مراکز داده اینترنتی به عنوان یک زیر ساخت امن برای ارائه خدمات نوین الکترونیکی مطرح میباشند. ویژگیهای مهم چنین مراکزی سرمایه گذاری اولیه بسیار زیاد، ارائه و فروش خدمات سریع و قابل اعتماد، تنوع زیاد مشتریان و استفاده از فناوریهای بسیار پیشرفته هستند.

در ایران با حرکت به سمت ارائه خدمات نوین الکترونیکی، به‌کارگیری این مراکز مورد توجه بخشهای دولتی و خصوصی قرار گرفته است، اما با توجه به حجم بزرگ مراکز داده، پروژه های راه اندازی مراکز داده اینترنتی با مخاطره هایی همراه است. شناخت و مطالعه این مخاطره ها برای تصمیمگیری در راه اندازی و استفاده از این مراکز میتواند مالک‌های خوبی را قبل از ایجاد و راهاندازی آنها بوجود آورد. الگوی مدیریت پروژه بدنه دانش PMBOK یک متدولوژی برای پیاده سازی پروژه های حوزه فناوری اطلاعات معرفی مینماید که شامل پنج مرحله اصلی میباشد:

1- مفهوم سازی و راه اندازی اولیه

2- روشن‌کردن مزایای پروژه و شرح جزئیات برنامه و طرح آن

3- اجرا و کنترل پروژه

4- بستن و خاتمه پروژه

5- ارزیابی میران موفقیت پروژه

مرحله اول مدیریت پروژه به تعیین هدف پروژه اختصاص دارد. هدف کلی و یا همان Goal هر پروژه در قالب برنامه ریزی های سطح بالا تعیین شده و باید در صورت حصول میباید به صورت مستقیم ارزش آفرینی کند. با تعیین هدف کلی پروژه، محدوده Scope آن نیز مشخص میگردد. و این هدف کلی در تمام چرخه حیات پروژه راهنمای مدیریت پروژه در تصمیم گیریهای هر مقطع از کار خواهد بود. بر اساس اهداف پروژه، ارزشهای قابل اندازه گیری سازمانی MOV تعیین شده و برای آن چندین مورد کارکردی Business Case ارائه میشود. از میان آلترناتیوهای مختلف، یکی از موارد برای اجرا مورد تصویب مدیران پروژه قرار گرفته و فازهای بعدی را پشت سر میگذارد.

مراحل اصلی در تعیین یک مورد کارکردی مناسب برای یک پروژه فناوری اطالعات به اختصار عبارتند از:

1- انتخاب تیم اصلی پروژه

2- تعریف ارزشهای قابل اندازهگیری سازمانی

MOV -3 مشخص كردن راه حلها و گزینه های ممكن

4- امكان سنجی و ارزیابی مخاطرات پروژه

5- تعریف کل هزینه مالكیت

TCO -6 تعریف کل سود مالکیت

TBO -7 تحلیل گزینه ها و راه حلها

8- ارائه یک پیشنهاد و حمایت از آن

مديريت مخاطرات از موضوعات مهم در مهندسي پروژه های فناوری اطلاعات بوده و بر شناسايي، تحليل و بررسي مخاطرات يک پروژه و انتخاب استراتژي مناسب جهت پاسخ به آن تأکيد دارد. مديريت مخاطرات به مفهوم اجتناب کامل از مخاطرات نميباشد بلکه به معناي انتخاب مناسبترين راه حل و بهترين تصميم جهت به حداقل رساندن مخاطراتي است که يک یا چند مخاطره ميتواند در پروژه ايجاد کنند. مديريت مخاطرات يک فرايند سيستماتيک شامل شناسایی و تحليل مخاطره و ارائه پاسخ مناسب در برابر آن است که هدف آن به حداکثر رساندن احتمال رويدادهای مثبت و به حداقل رساندن احتمال رويدادهای ناخوشايند در پروژه میباشد. این استاندارد هفت گام جهت مديريت مخاطره پروژه معرفی مینماید. در این مقاله تلاش میشود، ضمن ارائه تعریف مخاطره از دیدگاه استاندارد مدیریت پروژه PMBOK،سه منبع بروز مخاطره در این پروژه ها معرفی شوند. این منابع نیروی انسانی، فناوری و فرآیندها میباشند. این منابع طیف وسیعی از مخاطره ها را پوشش می دهند، که میتواند شاخص مناسبی از وضعیت مخاطره ها در انتخاب روش پیاده سازی و به‌کارگیری آنها بوجود آورد. در ادامه با معرفی الگوی تاسلر، امکان مشاهده وضعیت مخاطره ها را با به دست آوردن امتیاز هر مخاطره در این طبقه بندی بررسی میشود. مزیت به‌کارگیری این روش در این است که در یک طبقه بندی چهارگانه، به شکلی ساده با در نظر گرفتن اثر و میزان احتمال وقوع، وضعیت بروز مخاطره ها یا امتیاز آنها را نمایش میدهد. با معرفی سه روش پیاده سازی مراکز داده اینترنتی، مخاطره های هر روش با توجه به منابع سه گانه معرفی میشوند و در پایان روشهای پاسخ به مخاطره بر اساس طبقه بندی تاسلر در یک چارچوب چهارگانه پیشنهاد میگردد. این روشها کمک مینماید تا تصمیمگیران پس از بررسی لیست مخاطرات به انتخاب روش راه اندازی یک مرکز داده اینترنتی بپردازند. انتظار است که الگوی پیشنهادی بتواند به عنوان یک مالک انتخاب برای تصمیمگیری در مورد راه اندازی و استفاده از مراکز داده اینترنتی استفاده گردد.

Byadmin

يكپارچه سازي مراكز داده Consolidation

ارائه خدمات در سطوح مختلف با راندمان بيشتر و حداقل هزينه ، همواره يکي از اهداف مديران سازمانهای مبتني بر IT بوده است .گسترش رو به رشد فناوري هاي نوين اطلاعات و ارتباطات از سويي و افزايش روز افزون درخواستها و سرويس ها با كيفيت بالا از سوي ديگر ، اين واقعيت را ملموس ساخته كه سيستمهاي توزيع شده و غيرمتمركز پاسخگوي نيازهاي كنوني نيست .در اين ميان يكپارچه سازي به عنوان يك رويكرد عملي براي افزايش كارايي مراكز داده با مزاياي درازمدت در سالهاي اخير از طرف شركتها و سازمانها مورد استقبال قرارگرفته است. يكپارچه سازي رويه اي است جامع كه بخشهاي غيرمتصل در يك محيط را به مجموعه اي يكپارچه و استاندارد تبديل مي كند و منجر به مديريت آسانتر ، سرويس دهي مطلوبتر و كاهش سربار و هزينه ميگردد. يكپارچه سازي پروژه پيچيده اي است كه اجراي آن چندين ماه و گاهي حتي بيش از يك سال به طول ميانجامد .موفقيت اين پروژه درگرو فهم و درك توابع و عمليات هر قسمت و طراحي مناسب است. اجراي ناموفق اين پروژه و يا طراحي نامناسب منجر به پيچيدگي و سربار بيشتر خواهد شد. لازمه اجراي موفق پروژه ، تعريف دقيق محدوده كار و تفكيك پروژه به فازهاي قابل اجراست . به هر فاز بايستي زمان و نيروي انساني لازم اختصاص يابد و توسط مديران متخصص و افراد خبره مديريت گردد. در اين مقاله ابتدا به روشهاي نوين يكپارچه سازي هريك از تجهيزات مركز داده نظير سرورها ، ذخيره سازها ، پروسس ها و ….. پرداخــته شده و سپس مراحل انجام يكــپارچه سازي در 4 فــاز (مطالعه و مستندسازي محيط مركز داده جاري ، طراحي و معماري جديد ، پياده سازي و اجراي طرح، مديريت و كنترل مركز داده يكپارچه) تعريف و چگونگي انجام هر فاز با در نظر گرفتن محدوديتها، ارزيابي ريسكها و مخاطرات و روشهاي مقابله با آنها و نكات كليدي موثر در اجراي موفق هر فاز ارائه شده است.

Byadmin

تبدیل ماشین های فیزیکی به مجازی با VMware Converter

از ورژن پنجم VMware Converter این محصول دیگر به عنوان یک Plugin روی vCenter نصب نمیشود و فایل Setup جداگانه ای دارد. این محصول را میتوانید از سایت VMware دانلود کنید. در این پست یک ماشین مجازی Hyper-V را در ساختار vCenter به یک ماشین مجازی VMware تبدیل میکنیم.

 

VMware Converter را باز کنید و روی Convert Machine کلیک کنید.

 

تبدیل ماشین های فیزیکی به مجازی با VMware Converter

 

در قسمت Source نوع Hyper-V را انتخاب کنید و اطلاعات درخواستی مانند نام سرور و یوزر و پسورد را نیز وارد کنید.

 

تبدیل ماشین های فیزیکی به مجازی با VMware Converter

 

برای تبدیل ماشین مجازی، VMware Converter چند Agent را به صورت موقت روی آن نصب میکند. در این قسمت تعیین کنید که این Agent ها به صورت خودکار حذف شوند یا خودتان آنها را حذف میکنید.

 

تبدیل ماشین های فیزیکی به مجازی با VMware Converter

 

سپس تمام VM های Hyper-V موجود روی سرور مورد نظر نمایش داده میشوند. VM ای که میخواهید تبدیل کنید را انتخاب کنید و Next را بزنید. در اینجا ما یک ماشین مجازی Windows 7 را انتخاب کردیم.

 

تبدیل ماشین های فیزیکی به مجازی با VMware Converter

 

در صفحه Destination System نوع ماشین مقصد را VMware Infrastructure virtual machine انتخاب کنید و اطلاعات سرور را نیز بنویسید. اگر با پیغام خطای Certificate مواجه شدید روی Ignore کلیک کنید.

 

تبدیل ماشین های فیزیکی به مجازی با VMware Converter

 

در قسمت Destination Virtual Machine فهرستی از ماشین های مجازی در vCenter قابل مشاهده است. نامی برای این VM بنویسید و Next را بزنید.

 

تبدیل ماشین های فیزیکی به مجازی با VMware Converter

 

در قسمت بعد مشخص کنید که این VM روی کدام سرور ESX قرار گیرد. در سمت راست هم Datastore مورد نظر و ورژن VM را مشخص کنید.

 

تبدیل ماشین های فیزیکی به مجازی با VMware Converter

 

در این قسمت تنظیمات VM را مطابق با میل تان تغییر دهید و Next را بزنید.

 

تبدیل ماشین های فیزیکی به مجازی با VMware Converter

 

در نهایت نیز بعد از مرور تنظیمات خود روی Finish کلیک کنید. بسته به سایز ماشین مجازی عملیات تبدیل ممکن است از چند دقیقه تا چند ساعت طول بکشد.

 

تبدیل ماشین های فیزیکی به مجازی با VMware Converter      

    تبدیل ماشین های فیزیکی به مجازی با VMware Converter

 

در آخر شما باید با یک تیک سبز رنگ مواجه شوید. ماشین مجازی هم از کنسول vCenter قابل مشاهده خواهد بود.

 

تبدیل ماشین های فیزیکی به مجازی با VMware Converter         

Byadmin

استوریج QNAP TVS-1271U-RP NAS

The QNAP TVS-1271U-RP is a 4th generation NAS storage solution designed for data backup, file synchronization, and remote access. Ideal for SMB use cases, it also features cross-platform file sharing, a wide-range of backup solutions, iSCSI and virtualization scenarios, as well as all kinds of practical business functions. The QNAP also includes abundant multimedia applications and a wide selection of different component options, all backed by impressive hardware specifications. The TVS-1271U-RP is also a highly scalable solution as it can support up to 1,120TB of raw capacity using multiple QNAP RAID expansion enclosures.

The TVS-1271U-RP is compatible with SATA 6Gbps drives, with QNAP quoting their NAS to deliver over 3,300MB/s in throughput and 162,000 IOPS. QNAP has also powered their TVS-1271U-RP with an Intel Haswell processor, including Pentium, Core i3, Core i5 and Core i7 options, which gives users the flexibly build their NAS based on individual needs. QNAP indicates that this will help to improve the efficiency of CPU-consuming tasks while serving more simultaneous tasks at once. To help boost IOPS performance, the TVS-1271U-RP supports two on-board internal cache ports, which can be equipped with the optional mSATA flash modules. In addition, QNAP offers an internal cache port design that will not use the space of a hard drive tray, which further increases the storage capacity of the TVS-1271U-RP.

Like all QNAP NAS solutions, TVS-1271U-RP is managed by the QTS intuitive user interface. Leveraging the latest version 4.2, this intelligent desktop allows for easy navigation and a ton of new features and enhancements. Users can also create desktop shortcuts or group shortcuts, monitor important system information in real-time, and open multiple application windows to run multiple tasks concurrently.

QNAP TVS-1271U-RP Specifications

 • Form Factor: 2U, Rackmount
 • Flash Memory: 512MB DOM
 • Internal Cache Port: Two mSATA port on board for read caching
 • Hard Drive: 12 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, SATA 3Gb/s hard drive or 2.5-inch SATA, SSD hard drive
 • Hard Disk Tray: 12 x hot-swappable and lockable tray
 • LAN Port: 4 x Gigabit RJ-45 Ethernet port
 • (Expandable up to 8 x 1 Gb LAN or 4 x 10 Gb + 4 x 1 Gb LAN by installing optional dual-port 10 Gb and 1 Gb network card)
 • LED Indicators: Status, 10 GbE, LAN, storage expansion port status
 • USB/eSATA:
  • 4x USB 3.0 port (rear)
  • 4x USB 2.0 port (rear)
 • Support: USB printer, pen drive, USB hub, and USB UPS etc.
 • HDMI: 1
 • Buttons: Power button and reset button
 • Alarm Buzzer: System warning
 • Dimensions:
  • 89(H) x 482(W) x 534(D) mm
  • 3.5(H) x 18.98(W) x 21.02(D) inch
 • Weight:
  • 16.14 kg/ 35.58 lb (Net)
  • 18.98 kg/ 41.84 lb (Gross)
 • Sound Level (dB):
  • Sound pressure (LpAm) (by stander positions): 45.0 dB
  • (with 12 x HITACHI HUS724020ALA640 hard drive installed)
 • Power Consumption (W)
  • HDD Standby:
   • TVS-1271U-RP-PT-4G: 88.88
   • TVS-1271U-RP-i3-8G: 87.89
   • TVS-1271U-RP-i5-16G: 88.91
   • TVS-1271U-RP-i7-32G: 89.82
  • In Operation:
   • TVS-1271U-RP-PT-4G: 173.38
   • TVS-1271U-RP-i3-8G: 176.27
   • TVS-1271U-RP-i5-16G: 174.64
   • TVS-1271U-RP-i7-32G: 176.42
   • (with 12 x WD WD20EFRX hard drive installed)
 • Temperature: 0~40˚C
 • Relative Humidity: 5~95% non-condensing, wet bulb: 27˚C.
 • Power Supply
  • Input: 100-240V~, 50-60Hz, 7A-3.5A
  • Output: 500W
 • PCIe Slot: 2 (1* PCIe Gen3 x8, 1* PCIe Gen3 x4)
 • Fan: 3 x 7 cm smart cooling fan

Design and Build

Like all QNAP NAS solutions, the TVS- 1271U-RP has a fairly basic design with its all-metal chassis. There’s not too much to say about the front panel, as the vast majority of space is taken up by the 12 drive-bays (12 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, SATA 3Gb/s hard drive or 2.5-inch SATA, SSD hard drives). To the far right is the power button and the Status, 10 GbE, LAN, storage expansion port status indicators.

Turning it around to the back panel shows a host of connection functionality and other features. On the front and center are the eight USB ports, four of which are 2.0 while the remaining four are 3.0. Just to the left is a tiny Password & Network Settings Reset Button while above are the four Gigabit LAN ports. An HDMI port is also located near the group with two redundant power supplies on the far right.

In addition, two expansion slots are visible (when not occupised with a 10G expansion card), allowing the unit to expand up to 1,120TB in raw capacity using a total of 140 hard drives with 8 expansion units. This is ideal for growing businesses and those that leverage a ton of data every day, such as with video surveillance, data archiving, TV broadcast storage, and other large-data applications.

The TVS- 1271U-RP supports the ANSI/EIA-RS-310-D rack mounting standards.

Testing Background and Comparables

We publish an inventory of our lab environment, an overview of the lab’s networking capabilities, and other details about our testing protocols so that administrators and those responsible for equipment acquisition can fairly gauge the conditions under which we have achieved the published results. None of our reviews are paid for or overseen by the manufacturer of equipment we are testing.

We tested the QNAP TVS-1271U-RP with the following drives in iSCSI block-level and CIFS file-level tests:

Application Performance Analysis

Our first benchmark of the QNAP TVS-1271U-RP is our Microsoft SQL Server OLTP Benchmark that simulates application workloads similar to those the QNAP TVS-1271U-RP and its comparables are designed to serve. For our application testing we are only looking at the Toshiba HK3R2 SSDs.

StorageReview’s Microsoft SQL Server OLTP testing protocol employs the current draft of the Transaction Processing Performance Council’s Benchmark C (TPC-C), an online transaction processing benchmark that simulates the activities found in complex application environments. The TPC-C benchmark comes closer than synthetic performance benchmarks to gauging the performance strengths and bottlenecks of storage infrastructure in database environments. Our SQL Server protocol uses a 685GB (3,000 scale) SQL Server database and measures the transactional performance and latency under a load of 15,000 virtual users.

Looking at the TPS performance for each VM, all were configured identically and performed well, with little disparity between them. The average overall performance was found to be 2,894 TPS. The difference between the he top performer, VM2 at 2,912.6 TPS, and the lowest performer, VM4 at 2,876.8 TPS, was 35.8 TPS.

When looking at average latency of the same test, results were mirrored; however, there was a bit more disparity between the configurations. The average was set at 441.0ms. The top performer, VM2 with a latency of 409.0ms, was only 62ms lower than the highest latency VM, VM4, with 471.0ms.

Our next set of benchmarks is the Sysbench test, which measures average TPS (Transactions Per Second), average latency, as well as average 99th percentile latency at a peak load of 32 threads.

In the average transactions per second benchmark, the TVS-1271U-RP gave us a performance of 2,047 TPS aggregate performance.

In average latency, we measured 64ms across all 4 VMs, with the spread being from 55ms at the lowest to 77ms at the highest, a difference of 22ms.

In terms of our worst-case MySQL latency scenario (99th percentile latency), the QNAP measured 327ms averaging all four 4 VMs.

Enterprise Synthetic Workload Analysis

Our Enterprise Synthetic Workload Analysis includes four profiles based on real-world tasks. These profiles have been developed to make it easier to compare to our past benchmarks as well as widely-published values such as max 4k read and write speed and 8k 70/30, which is commonly used for enterprise systems.

 • 4k
  • 100% Read or 100% Write
  • 100% 4k
 • 8K (Sequential)
  • 100% Read or 100% Write
 • 8k 70/30
  • 70% Read, 30% Write
  • 100% 8k
 • 128k (Sequential)
  • 100% Read or 100% Write

In the first of our enterprise workloads, we measured a long sample of random 4k performance with 100% write and 100% read activity to attain results from for this benchmark. In this scenario, the QNAP populated with SSDs recorded 135,464 IOPS read and 70,246 IOPS write when configured in iSCSI while CIFS connectivity saw just 22,588 IOPS read and 61,433 IOPS write. For comparison, the HDD configuration posted 10,524 IOPS and 4,788 IOPS (read and write, respectively) when configured in iSCSI.

As expected, the average latency benchmark results were much closer in performance. Here, the QNAP populated with SSDs posted an impressive 1.89ms read and 3.64ms write (iSCSI), whereas the HDD configuration posted 24.31ms read and 53.49ms write (iSCSI). As shown in our chart below, there was a large read latency spike when the HDDs were configured in CIFS (398.46ms).

Looking at results of the max latency benchmark the QNAP NAS populated with SSDs showed the best read performance (71.8ms/CIFS); however, it showed a huge spike in writes with 6,673.4ms. The best configuration for maximum latency in writes was the QNAP populated with HDDs using CIFS.

The SSD configurations in both iSCSI and CIFS showed good consistency, with 1.66ms read and 5.15ms write in iSCSI and 9.22ms read and 22.49ms write in CIFS. As far as the HDD configurations of the QNAP NAS go, our iSCSI block-level protocol showed the best standard deviation read latency while CIFS showed the best writes.

Our next benchmark measures 100% 8K sequential throughput with a 16T/16Q load in 100% read and 100% write operations. Here, the performance of all drives improved substantially, with the QNAP NAS configured in HDDs via CIFS showed the top read activity by a noticeable margin (158,454 IOPS). The QNAP NAS configured in iSCSI posted the top write performance (135,251 IOPS).

Compared to the fixed 16 thread, 16 queue max workload we performed in the 100% 4k write test, our mixed workload profiles scale the performance across a wide range of thread/queue combinations. In these tests, we span workload intensity from 2 threads and 2 queue up to 16 threads and 16 queue. The SSDs configured in iSCSI via the QNAP NAS posted the highest results; however, the iSCSI protocol had the least consistent results (though it reached the 80K IOPS mark). The QNAP HDD configurations had substantially lower IOPS, particularly in our CIFS file-level test.

Results were mirrored when looking at average latency, though the QNAP configured in with SSDs had much more stables results in iSCSI. The HDDs configured in iSCSI also outperformed CIFS for this benchmark, which had significant latency spikes.

Performance was a much more erratic overall from all of the QNAP NAS configurations tested in our max latency benchmark though iSCSI and CIFS were more in line with each other than in previous benchmarks. Overall, the QNAP NAS configured with SSDs in iSCSI showed the best max latency results.

The results of the standard deviation benchmark were virtually identical to the results of the average latency benchmark, with iSCSI outperforming CIFS in both HDD and SSD configurations.

Our last test in the Enterprise Synthetic Workload benchmarks looks at 128k large block sequential performance, which shows the highest sequential transfer speed the QNAP drive configurations. Looking at the 128k performance of 100% write and 100% read activity, all drives and configurations posted similar write numbers, all of which boasted near 2,200,00KB/s mark in writes. The QNAP NAS populated with SSDs and configured in iSCSI had the best read and write performance with 2,304,102KB/s and 2,285,056KB/s, respectively.

Conclusion

One of biggest assets of the QNAP TVS-1271U-RP is its ability to scale as businesses grow combined with ease of use. With a massive storage pool of to 1,120TB in raw capacity via multiple QNAP RAID expansion enclosures, the TVS-1271U-RP is able to satisfy almost any needs. On the hardware side, TVS-1271U-RP is able to leverage SATA 6Gbps drives, which provides a good combination of deployment options with affordable storage media. QNAP ships the TVS-1271U-RP with an Intel Haswell processor, which is available in Pentium, Core i3, Core i5 and Core i7 options. Coupling all of this with the integrated QTS management interface allows the TVS-1271U-RP NAS boast a mountain of flexibility and thus ideal for a wide variety of applications.

We tested the NAS with both HDDs and SSDs. We saw upwards of 135,464 IOPS read and 70,246 IOPS write in throughput performances, as well as and average latencies as low as 1.89ms read and 3.64ms write (both leveraging an iSCSI configuration using HK3R2 SSDs). In our 8K sequential benchmark we saw throughput performance of 158,454 IOPS read with the Seagate NAS HDD (CIFS) while the HK3R2 SSD gave us a write performance of 135,251 IOPS (iSCSI). Our HDD 128k large block sequential performance boasted impressive speeds, all of which all surpassed the 2.2GB/s as far as writes go, although SSD performance didn’t come out as well. The QNAP populated with SSDs offers strong mixed workload performance, but CIFS read measurements dropped far below its HDD counterpart, measuring 230MB/s.

Pros

 • Good scalability
 • SATA support offers lower cost drives
 • Easy to configure and deploy

Cons

 • Application performance wasn’t as strong as synthetic workloads
 • Poor SSD iSCSI write performance in synthetic benchmarks

Bottom Line

The QNAP TVS-1271U-RP is a flexible SMB NAS that can cost-effectively scale as business needs grow.

Byadmin

نرم افزار های Replication استوریج های EMC

Symmetrix Remote Data Facility (SRDF)

The SRDF family of software is the gold standard for remote replication in mission critical environments. Built for the industry-leading high-end VMAX hardware architecture, the SRDF family of solutions is trusted for disaster recovery and business continuity. The SRDF family offers unmatched deployment flexibility and massive scalability to deliver a wide range of distance replication capabilities. The SRDF family consists of the following options:

 • SRDF/S – Synchronous option for zero data exposure loss
 • SRDF/A – Asynchronous option for extended distances
 • SRDF/Star – Multi-site replication option
 • SRDF/CG – Consistency Groups for federated data sets across arrays

 

EMC VNX Application Protection Suite Software

EMC VNX Application Protection Suite software automates copies of your application data and proves recovery. The software automates application consistent copies of VMware, Microsoft Exchange, SQL Server, SharePoint, and Oracle for assured recovery.

 • Simplify Replication: Automated data replication on any EMC array from a single console for simplified management.
 • Maintain Application Consistency: Create application-consistent replicas for Microsoft Exchange, SQL Server, SharePoint, VMware, Oracle, custom file systems, and more.
 • Self-Service Replication: User-assignable replication privileges provide five levels of access, ideal for both array managers and applications administrators.
 • Integration with EMC Replication Products: Streamline your management and automation with EMC’s replication technology for VNX.

Related EMC VNX Application Protection Suite Software

EMC VNX FAST Suite
EMC VNX Local Protection
EMC VNX Remote Protection Suite
EMC VNX Application Protection Suite
EMC VNX Security and Compliance Suite
EMC VNX Total Protection Pack
EMC VNX Efficiency Pack
EMC VNX Storage Analytics
EMC Cloud Tiering Appliance

 

 

 

EMC Software

ViPR


EMC ViPR: Lightweight, software-only product that transforms existing storage into a simple, extensible, and open platform. It can deliver fully automated storage services and realize the full potential of the software-defined data center.

VNX Series Software


VNX FAST Suite

VNX FAST Suite software contains FAST Cache and FAST VP, when combined with Flash drives, facilitates your FLASH 1st strategy.


Application Protection

Automate application-consistent copies of Microsoft Exchange, Microsoft SQL Server, Microsoft SharePoint, and Oracle for assured recovery. Get alerts when there are recovery gaps, and prove protection policy compliance.


Local Protection

Gain any-point-in-time recovery of production applications with minimal data exposure. Use copies of production data for development, testing, reporting, and other tasks.


Remote Protection

Provide block and file replication for disaster recovery protection of any host and any application, with immediate digital video recorder (DVR)-like recovery to any point in time.


Security and Compliance

Protect data from unwanted changes and other actions. Data is encrypted where created and protected anywhere outside the server. File-level retention supports compliance.


EMC Storage Analytics

Gain actionable intelligence on performance and capacity anomalies, proactively resolving any EMC VNX issues.


VNX Total Protection Pack

The VNX Total Protection Pack is a software bundle that provides a full complement of data protection solutions, ranging from snapshots and CDP (Continuous Data Protection) to remote mirroring.


VNX Total Efficiency Pack

VNX Total Efficiency Pack software provides a comprehensive set of storage and data management software to help you boost application performance, protect critical information, and reduce storage costs.


EMC Cloud Tiering Appliance/VE

EMC Cloud Tiering Appliance/VE optimizes network-attached storage (NAS) infrastructure by moving inactive data to lower-cost tiers of storage, reclaiming primary storage capacity.


DataDomain Software


Data Domain Boost

Get faster, more efficient backup and disaster recovery.


Data Domain Encryption

EMC Data Domain Encryption provides encryption of data-at-rest that safeguards user data in the event of theft or loss of physical storage media using industry-standard RSA® BSAFE FIPS 140-2 validated cryptographic libraries.


Data Domain Replicator

EMC Data Domain Replicator software provides automated, policy-based, network-efficient and encrypted replication for disaster recovery and multi-site backup consolidation.


Data Domain Retention Lock

EMC Data Domain Retention Lock software enables IT organizations to efficiently store and manage retention of archive data for both governance and compliance on a single Data Domain system.


Data Domain Virtual Tape Library

EMC Data Domain Virtual Tape Library software enables Data Domain systems to emulate tape devices, eliminating tape-related failures.

 

Byadmin

نصب و راه اندازی Veeam Backup

یک زیر ساخت مجازی اجزاء زیر را شامل می شود: – یک نرم افزار مجازی سازی (Bare-Metal Hypervisors) که مجازی سازی کامل بر روی هر سرور را انجام می دهد. – سرویس های زیر ساخت مجازی از قبیل مدیریت منابع و پشتیبان گیری تلفیقی به منظور بهینه سازی منابع موجود در میان ماشینهای مجازی – راه حل های اتوماسیون که قابلیت های ویژه ای را برای بهینه سازی فرآیندهای خاص IT از قبیل آینده نگری یا بازیابی حوادث ارائه می کند. محیط نرم افزاری خود را از زیرساخت های اساسی سخت افزاری خود جدا کرده که در نتیجه می توانید چندین سرور، بستر ذخیره سازی داده و شبکه را در مکان های مشترکی از منابع تجمیع کنید. سپس به صورت پویا،امن و قابل اعتماد آن منابع را به یک برنامه در صورت نیاز تحویل دهید. این رویکرد، به شما اجازه می دهد تا از بلاک های ارزان قیمت سرور با استاندارد های صنعتی برای ایجاد مراکز داده بهینه و ارائه سطح بالایی از بهره برداری، در دسترس بودن، اتوماسیون و انعطاف پذیری بهره مند شوید.

راهکارهای-بکاپ

Veeam Availability Suite یکی از راهکارهای نظارت و کنترل زیرساخت‌های مجازی است که توسط شرکت Veeam ارائه شده است که نرم‌افزارهای این شرکت راهکارهای پیشرفته‌ای را برای حفاظت اطلاعات در بستر شبکه فراهم می‌کنند. Veeam Availability Suite یک مجموعه‌ی کامل برای پشتیبان‌گیری و محافظت از اطلاعات در محیط شبکه و مناسب برای مجازی‌سازی با VMware و Hyper-V می‌باشد. این مجموعه شامل نرم افزارهای Veeam Backup & Replication, Veeam Backup Enterprise Manager, Veeam Cloud Backup, Veeam ONE و Veeam ONE Client می باشد.

راهکارهای-بکاپ

قابلیت های کلیدی نرم افزار Veeam Availability Suite:

– تهیه‌ی نسخه‌ی پشتیبان با دقت بالا از زیرساخت‌های مجازی

– نظارت و مدیریت کامل بر منابع پشتیبان‌گیری

– گزارش‌گیری دقیق از عملیات پشتیبان‌گیری جهت بهره‌وری بالا

– انعطاف‌پذیری بالا متناسب با انواع اندازه‌ها

– پشتیبانی از محیط‌های چند هایپر ویزور یا Multi-Hypervisor

– انجام نظارت و مانیتورینگ لحظه‌ای و تشخیص آنی مشکل

– خودکارسازی عملیات کپی و تهیه‌ی بکاپ

– هماهنگی کامل با مجموعه‌ی Microsoft System Center

– سازگار با نسخه های مختلف ویندوز

– و …

 

آموزش نصب ، راه اندازی و کرک کردن Veeam Backup & Replication

در این مقاله قصد داریم آموزش Backup گیری از طریق Veeam  رو بطور کامل توضیح بدیم که یکی از قدرتمند ترین ابزار ها در این حوزه می باشد. در مورد اهمیت Backupگیری همه ما شنیدیم و تقریبا همه می دونیم که چقدر مهم و حیاتی هست اما همه ما باید یه بلا سرمون بیاد تا اهمیتش رو به معنای واقعی کلمه درک کنیم ، امیدوارم شما دوستان مثل من نباشید و بدون تجربه کردن از دست دادن دیتا به اهمیتش پی ببرید .

سخت افزار مورد نیاز برای نصب : 

CPU: x64 processor

Memory: 4 GB RAM (recommended minimum).

Hard disk space: 2 GB on the system disk (required to extract all components from the setup package during the product installation).

Network: 1Gbit/sec recommended due to backup performance considerations.

 

سیستم عامل‏هایی که پشتیبانی می‏شوند:

The 64-bit versions of the following operating systems are supported:

Microsoft Windows Server 2012 R2
Microsoft Windows Server 2012
Microsoft Windows 2008 R2 SP1
Microsoft Windows 2008 SP2
Microsoft Windows Server 2003 SP2
Microsoft Windows 8.x
Microsoft Windows 7 SP1

 

نسخه ‏های SQL که پشتیبانی می‏شوند :

Local or remote installation of the following versions of Microsoft SQL Server are supported:

Microsoft SQL Server 2014 (Full and Express Edition)
Microsoft SQL Server 2012 (Full and Express Edition; Express Edition is included in the setup)
Microsoft SQL Server 2008 R2 (Full and Express Edition)
Microsoft SQL Server 2008 (Full and Express Edition)
Microsoft SQL Server 2005 (Full and Express Edition)

 

نرم افزارهای مورد نیاز :

Microsoft .NET Framework 4 (included in the setup), with 4.0.3 update (refer to http://support.microsoft.com/kb/2600211).

Microsoft Internet Information Services 7.0 or later (IIS 6 Metabase Compatibility and Windows Authentication components for IIS 7.0, ASP.NET 4.5 and .NET Extensibility 4.5 for IIS 8.0).

Note: If these components are not installed, they can be deployed automatically during the setup.

Internet Explorer 9.0 or later, latest versions of Mozilla Firefox and Google Chrome are supported. The browser needs to have JavaScript enabled.

Microsoft Excel 2003 or later is required to view report data exported from Veeam Backup Enterprise Manager.

 

مواردی که ذکر شد از سایت سازنده می‏باشد. نگران نصب SQL نباشید چرا که در هنگام نصب می‏شه از یه نسخه حداقلی استفاده کرد.

قبل از شروع به کار بهتره که IP و Computer Name رو اگر لازم هست تغییر بدیم تا دچار مشکل نشیم و ارتباط بین سرور هایی رو که می خواهیم از اونها Backup تهییه بشه رو چک کنیم  و همچنین ساعت PC  رو هم چک کنیم تا اگر مشکلی هست همین اول برطرف بشه و با خیال راحت بریم سراغ نصب .

 

من این نرم افزار رو بر روی Windows Server 2012 R2 نصب کردم  که مراحلش رو با هم می‏بینیم.

بعد از قرار دادن DVD داخل PC و کلیک بر روی گزینه Setup با صفحه زیر روبرو می‏شیم که از موارد موجود گزینه Veeam Backup & Replication رو انتخاب می‏کنیم.

راهکارهای-بکاپ

 

مانند بیشتر نرم افزار ها با صفحه خوش آمد گویی مواجه می‏شیم و بر روی Next کلیک می‏کنیم .

راهکارهای-بکاپ

بازم مثل اکثر نرم افزار ها تیک گزینه I accept the terms in the license agreement  رو فعال کرده و بر روی Next کلیک می‏کنیم .

راهکارهای-بکاپ

اگر از نسخه اصلی و خریداری شده استفاده می‏کنید می‏تونید License خریداری شده رو اینجا وارد کنید در غیر این صورت بر روی Next کلیک کنید .
راهکارهای-بکاپ

بر روی Next کلیک کنید.
راهکارهای-بکاپ

در این قسمت بایستی SQL نصب شود. در صورتی که مثل تصویر SQL نصب نباشد باید بر روی Install کلیک کنید .
راهکارهای-بکاپ

بعد از نصب شدن SQL بر روی Next کلیک کنید.
راهکارهای-بکاپ

بر روی Install کلیک کنید تا نصب آغاز شود .
راهکارهای-بکاپ
بعد از به اتمام رسیدن مراحل نصب Finish کلیک کنید تا وارد مرحله فعال سازی شویم .
راهکارهای-بکاپ

تا به اینجا نصب نرم افزار انجام شده ولی تا وقتی که فعال سازی به صورت صحیح انجام نشود نمی توانید از تمامی امکانات نرم افزار استفاده کنید پس لطفا از این مرحله به بعد را با دقت دنبال کنید تا فعال سازی به صورت صحیح انجام شود. از فایل های داخل DVD وارد فولدر Crack شوید.
راهکارهای-بکاپ

فایل Readme را باز کنید.
راهکارهای-بکاپ

فقط قسمتی از متن را که در تصویر مشاهده می کنید را انتخاب کرده و کپی کنید.
راهکارهای-بکاپ

My Computer یا This PC را باز کرده و مانند تصویر متن کپی شده در قسمت قبل را Paste کنید و اینتر را فشار دهید.
راهکارهای-بکاپ

 

بعد از انجام مرحله قبل یه فولدر به شما نمایش داده می شود که در سمت راست این تصویر مشاهده می کنید. در سمت چپ تصویر هم از فولدر  Crack وارد فولدر x64  شده ایم و فایل های موجود در داخل x64  را کپی کرده ایم و در فولدر سمت راست Paste می کنیم. مانند تصویر بر روی پیغام ظاهر شده کلیک می کنیم .
راهکارهای-بکاپ

بعد از انجام مراحل قبل با پیغام زیر مواجه می شویم . البته در سیتم عامل های مختلف نوع نمایش پیغام ها متفاوت است. پنجره باز شده را در همان حالت رها کرده و وارد مرحله بعدی می شویم .
راهکارهای-بکاپ

وارد Task Manager  شده و در تب Services  تمام سرویس های مربوط به Veeam را Stop  می کنیم. برای اینکتر روی هر کرام از آنها کلیک راست کرده و Stop  را انتخاب می کنیم.
راهکارهای-بکاپ

بعد از انجام دادن این کار در بر روی Try Again  کلیک می کنیم تا فایل های مورد نظر کپی شوند و بعد از کپی شدن فایل ها به Task Managerبر می گردیم و Service هایی را که Stop کرده بودیم را Start می کنیم .
راهکارهای-بکاپ

 

الان می تونید برنامه رو اجرا کنید ، اما کاره فعال سازی تموم نشده و نمی تونید از تمام امکانات نرم افزار استفاده برای فعال سازی چند قدم دیگه مونده که با هم انجام می دیم .
راهکارهای-بکاپ

بر روی گزینه سمت چپ Home کلیک کرده و از قسمت Help بر روی License کلیک کنید .
راهکارهای-بکاپ

بعد از باز شده صفحه License Information بر روی Install License  کلیک کرده در پنجره باز شده مسیر فایل کرک داخل DVD را طی کرده وسپس گزیه tbe_veeam_backup.lic   را انتخاب کنید و OK را فشار دهید .
راهکارهای-بکاپ

در صورتی که تمام مراحل را به درستی طی کرده باشید با صفحه زیر روبرو می شوید که این صفحه نشان دهنده پایان کار و نصب صحیح نرم افزار و کرک آن می باشد .
راهکارهای-بکاپ

امید وارم که بدون مشکل موفق به نصب شده باشید .

 

خوب حالا می خواهیم از این نرم افزار قدرتمند استفاده کنیم و از ماشین های مجازی خودمون Backup تهییه کنیم برای اینکار ابتدا باید سرورهامون رو به نرم افزار معرفی کنیم تا نرم افزار با داشتن دسترسی به سرور ها بتونه ازشون Backup بگیره و یا کارهای دیگه که توضیح داده خواهد شد رو انجام بده . Veeam Backup هم می تونه به سرورهایی که Hyper-V بر روی اونها نصب هست متصل بشه و هم می تونه به سرور هایی که  VMware روشون نصب هست متصل بشه که من با قصد دارم با یک سروری که بر روی اون Esxi نصب هست کار رو شروع کنم.

 

Add Server

Veeam رو اجرا می کنیم و در همان صفحه از سمت چپ گزینه Virtual Machines رو انتخاب می کنیم و مانند تصویر بر روی Add Server کلیک می کنیم .

راهکارهای-بکاپ

در پنجره New VMware Server  در قسمت DNS name or IP addfress نام DNS یا IP سرور ESXi رو وارد می کنیم و بر روی Nextکلیک می کنیم .
راهکارهای-بکاپ

در پنجره با شده بر روی گزینه Add کلیک می کنیم تا پنجره Credentials باز شود. در این قسمت مانند تصویر Username و  Password سرور ESXi را وارد می کنیم و Ok را انتخاب می کنیم .
راهکارهای-بکاپ

همانطور که مشاهده می کنید در قسمت Summary اطلاعات سرور به ما نشان داده می شود و با انتخاب گزینه Finish کاره Add کردن سرور به پایان می رسد . نکته : بر روی سرور  Port 443 حتما باز باشد .
راهکارهای-بکاپ

می بینیم که سرور ما در قسمت Virtual Machines اضافه شده و ما می تونیم ماشین های مجازی خودمون رو مشاهده کنیم .
راهکارهای-بکاپ

Creates a job

در Veeam ما باید برای Backup گیری از سرور ها یا ماشین های مجازی باید Job تعریف کنیم که این Job قابلیت های زیادی دارد ، مثلا می توانیمJob را طوری تنظیم کنیم که هر شب از ماشین مجازی ما به صورت اتوماتیک Backup تهییه کند یا می توانیم یک Job تعریف کنیم و در مواقعی که نیاز به Backup گیری داشتیم آن را فعال کنیم ، در کل کمک بسیار زیادی به ما می کند و از طرفی هم ما برای انجام عملیات Backup گیری مجبور هستیم یک یا چند Job را تعریف کنیم.

 

برای شروع به سربرگ Home  رفته و بر روی گزینه Backup Job کلیک می کنیم .

راهکارهای-بکاپ

 

در صفحه New Backup Job یک نام به دلخواه و البته مرتبط با نوع کار خود انتخاب میکنیم و روی Next  کلیک می کنیم .
راهکارهای-بکاپ

در این قسمت بر روی Add کلیک می کنیم.
راهکارهای-بکاپ

در این قسمت ما هم می توانیم بر روی سرور که با IP نشان داده شده کلیک کنیم و Add را انتخاب کنیم که از تمام VM ها Backup گرفته شود و هم می توانیم یک یا چند VM مورد نظر را انتخاب کنیم . اگر قصد دید از تمامی VM ها Backup تهییه کنید بهتر است که بر روی سرور کلیک کرده وAdd را انتخاب کنیید. برای اینکه وقتی شما سرور را انتخاب کرده باشید اگر بعد از این هم یک VM جدید به سرور اضافه شود در Job تعریف شده قرار می گیرد و دیگر نیاز به تغییر Job و یا خطر های احتمالی مانند فراموش کردن اضافه کردن VM جدید به Job از بین می رود . این کار برای حفظ هر چه بیشتر دیتا بهتر است که انجام شود. همچنین اگر از vCenter استفاده می کنید می توانید سرور vCenter  را Add کرده تا از تمامی سرور ها که در حال استفاده هستند BackUp تهییه شود.
راهکارهای-بکاپ

در این قسمت VM های انتخاب شده به شما نمایش داده می شود که در قسمت Total Size  می توانید حجم VM هایی را که انتخاب کرده اید را مشاهده کنید.

Exclusions : از این قابلیت زمانی می توان استفاده کرد که به طور مثال یک سرور Add شده باشد و تنها یک یا چند VM از آن را قصد نداریمBackup بگیریم ، در این صورت می توانیم آنها را از لیست خارج کنیم و از ما بقی VM ها Backup  بگیریم در این حالت اگر یک VM به سرور اضافه شود ، از VM اضافه شده هم Backup  گرفته میشود.

راهکارهای-بکاپ

در این قسمت باید محل ذخیره شدن Backup ها را مشخص کنیم که در حالت پیش فرض در درایو C در فولدر Backup می باشد که قابل تغییر است و در بخش Storage شرح خواهیم داد.
راهکارهای-بکاپ

این قسمت جلو در مباحث بعدی شرح داده می شود. بر روی Next کلیک کنید.
راهکارهای-بکاپ

در این بخش می توان با فعال کردن گزینه Run the job automatically پروسه Backup گیری را به صورت اتوماتیک انجام داد که یکی از قابلیت های خیلی خوب این نرم افزار می باشد.
راهکارهای-بکاپ

در این قسمت کار به پایان می رسد و یک خلاصه از تنظیمات را به شما نمایش می دهد و از این پس شما هر زمان که بخواهید از VM هایی که مشخص کرده اید ،  Backup تهیه کنید ، کافیست Job  کانفیگ شده را Start کنید.
راهکارهای-بکاپ

برای شروع Backup گیری کافیست بر روی Job مورد نظر کلیک کرده و Start کنید تا پروسه Backup گیری انجام شود .
راهکارهای-بکاپ

همچنین می توانید جزئیات پروسه Backup گیری را تا زمان پایان آن مشاهده کنید .

راهکارهای-بکاپ

 

 

Add storage

 

یکی از مباحث خیلی مهم و جدی در Backup گیری ، بحث Storage  و نحوه نگه داری Backup های گرفته شده می باشد .

به صورت پیش فرض Veeam Backup یک فولدر در درایوی که Veeam  در آن نصب شده است می سازد و Backup ها را در آن ذخیره می کند که برای تغییر دادن آن باید مراحل زیر را طی کنید. روی Backup Infrastructure کلیک کرده و Backup Repositories  را انتخاب کنید . در تب Backup Repositories بر روی Add Repository  کلیک کنید.

راهکارهای-بکاپ

یک نام به دلخواه برای Repository خود یا همان انبار یا مخزن که در ترجمه ها استفاده شده انتخاب کنید .
راهکارهای-بکاپ

در این مرحله با توجه به نوع Storage  که می خواهید استفاده کنید باید یکی از گزینه ای موجود را انتخاب کنید. ما در این اینجا از یک هاردExternal استفاده می کنیم که گزینه اول را انتخاب کرده و بر روی Next  کلیک می کنیم . ( یکی از گزینه های پر کاربرد در این قسمت گزینه سوم یا همان Shared Folder  می باشد و زمانی که می خواهیم از NAS سرور ها و و یا فولدر های Share در شبکه استفاده کنیم به سراغ این گزینه می رویم )
راهکارهای-بکاپ

در این مرحله بر روی Populate کلیک می کنیم تا هارد External به ما نمایش داده شود. در این بخش تمام درایور های سیستم شما نمایش داده می شود که شما می توانید محل ذخیره شدن اطلاعات را مشخص کنید .
راهکارهای-بکاپ

بر روی Next کلیک کنید .
راهکارهای-بکاپ

بر روی Next کلیک کنید .
راهکارهای-بکاپ

بر روی Next کلیک کنید .
راهکارهای-بکاپ

در این مرحله کار به پایان می رسد بر روی Finish کلیک کنید .
راهکارهای-بکاپ

Repository شما در بخش Backup Repositories اضافه شده و از به بعد می توانید Backup های خود را روی آن ذخیره کنید.
راهکارهای-بکاپ

دریافت فایل pdf
حجم: 5.39 مگابایت

Byadmin

اصطلاحات VMware

VMDK چیست؟

VMDK یا Virtual Machine Disk فایل فرمت ایجاد شده شرکت vmWare برای مدیریت دیسک و فایلها در ماشینهای مجازی است. این فرمت در حال حاضر اختصاصی نیست و در سایر پلتفرمها هم ممکن است استفاده شود از جمله در VirtualBox این فرمت استفاده می شود. حداکثر حجم فایل با فرمت vmdk دو ترابایت است و در نسخه جدید ESXi این فرمت به ظرفیت 64 ترابایت رسیده.

محصولاتی که از این فرمت در زمان نگارش این مطلب استفاده میکنند:
VMware Workstation
VMware Player
VMware Server
VMware Fusion
VMware ESX

محصولات سایر شرکتها:
Sun xVM
QEMU
VirtualBox
SUSE Studio
Norton GHOST

یک دیسک مجازی می تواند از یک یا بیش از یک فایل VMDK تشکیل شده باشد.
اگر ما مشخص کنیم که سایز هر قطعه vmdk تنها 2 گیابایت باشد هر فایل آن بیش از 2GB نخواهد بود ولی تعداد آن بیشتر می شود.
در صورتی که به جای دیسک مجازی از یک دیسک واقعی فیزیکال استفاده شود، فایلهای VMDK شامل اطلاعات پارتیشن و دیسک خواهند بود.
در صورتی که قطعات فایل کوچک انتخاب شده باشند حجم کلی دیسک مورد استفاده در ماشین مهمان تا زمانی که به اندازه واقعی مورد استفاده قرار نگیرد اشغال نمی شود به عنوان مثال اگر 40 گیگ حجم به دیسک مهمان اختصاص داده شود و حجم هر قطعه vmdk حدود 2گیگ انتخاب شده باشد و این فایلها مجموعا 24 گیگ از دیسک را پرکرده باشند هنوز 16 گیگ از دیسک قابل استفاده برای سیستم میزبان خواهد بود ولی اگر اندازه حداکثر انتخاب شود از ابتدا حجم دیسک 40 خواهد بود حتی اگر استفاده نشود.

فرمتهای مورد استفاده در ماشین مجازی vMware:

MachineName.vmdk
در این فایل Machine Name نامی است که برای ماشین مجازی استفاده شده به عنوان مثال ممکن است شما این فایلها را داشته باشد:
win2008.vmdk
Mikrotik.vmdk
Win2003.vmdk
win2012.vmdk
این فایل یکی از مهمترین فایلهای vmdk است وتمام اطلاعات داخل دیسک را شامل میشود.
nvram
این فایل اطلاعات وضعیت BIOS ماشین مجازی را نگهداری میکند.

machine.vmem
این فایل معمولا زمانی وجود دارد که ماشین مجازی در حال اجرا باشد این فایل که از پسوند آن مشخص است حافظه مربوط به ماشین مجازی را در دیسک میزبان به صورت نسخه پشتیبان نگهداری می کند.

vmsd
اطلاعات مربوط به snapshot ها و متادیتای آن در این فایل نگهداری می شود.

vmsd
نگهداری وضعیت ماشین در Running State هنگام ایجاد SnapShot

vmss
virtual Machine Suspend State نگهداری از اطلاعات مربوط به وضعیت ماشین در حالت تعلیق.
در برخی نسخه های vmware فرمت آن std بود

vmtm
Virtual Machine Team Data
فایل کانفیگ و شامل اطلاعات تیم دیتا

vmx
فایل اصلی تنظیمات ماشین مجازی که در مراحل ایجاد تشکیل شده و مشخصات کلی ماشین در آن ذخیره شده.
در نسخه های ابتدایی فرمت cfg مورد استفاده قرار می گرفت.
محتویات این فایل به این شکل است:
cpuid.coresPerSocket = “2”
که نشان دهنده تعداد هسته به ازای هر پردازنده مورد استفاده می باشد و یا:

memsize = “4104”
نشان دهنده 4GB حافظه

sound.present = “TRUE”
استفاده از کارت صدا = مجاز
و موارد بسیار دیگر .

vmxf
فایل مکمل تنطیمات ماشین مجازی، حتی اگر ماشین حذف شود این فایل باقی می ماند.
OVF چیست؟

OVF یک فرمت فایل است که منحصر به VMWare نیست ولی به دلیل کارایی در اینجا در مورد آن بحث می کنیم.
OVF یا Open Virtual Machine Format یک فرمت فایل در مجازی سازی است و مختص هایپر ویزور خاصی نیست.با استفاده از OVF می توان یک ماشین مجازی را به صورت فشرده و رمزگذاری شده و کپسوله شده به هایپر ویزور دیگری انتقال داد.

OVA چیست؟
OVA همان OVF است با این تفاوت که در آن فشرده سازی با tar انجام می شود. بسته شامل تنها یک فایل با فرمت OVA است و برای انتقال بین ماشین مجازی در وب پیشنهاد شده از فرمت OVF استفاده شود.

جهت انتقال از روی مدیا مثل دیسک فرمت OVA بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.

Byadmin

استوریج

SAN مخفف Storage Area Network است. SAN تکنولوژی منحصر به فردی است که مجموعه ای از سرورها را پوشش می دهد. در این تکنولوژی فضای Hosting منحصر به یک سرور نخواهد بود و اطلاعات روی Hard Drive های داخلی سرور ذخیره نمی شوند، بلکه این فضای ذخیره سازی در خارج از سرور ورودی یک شبکه ذخیره اطلاعات قرار می گیرد. این تکنولوژی علاوه بر اینکه به سادگی قابلیت گسترش فضا و پهنای باند مصرفی را ایجاد می کند به دلیل استفاده از سرورهای مختلف که شبکه ذخیره داده ها را کنترل می کنند امکان استفاده از سرویسهای ناهمگن را در یک Plan واحد امکانپذیر می سازد.Hosting نیاز امروز کاربران اینترنتی به فضاهای بزرگتر و سرویسهای پیچیده تر SAN را به عنوان یکی از جدید ترین تکنولوژی های مطرح ساخته است.

 

مزایا SAN:

مشترک کردن storage یا همان sharing معمولا کار مدیریتی را آسان میکند و به سیستم قابلیت انعطاف میدهد زیرا نیاز به جابجایی کابلها و strage بین سرورها نیست و در صورت نیاز با تغیر تنظیمات میتوان این کار را انجام داد مزیت دیگر این است که علاوه بر دیتا سیستم عامل سرور نیز بر روی SAN قرار گیرد در این صورت بر اثر خراب شدن یک سرور کافیست Lun مربوطه را به سرور دیگری اختصاص دهیم . برنامه های خاصی نیز برای این منظور توسط شرکت ها توسعه یافته که عمل جایگزینی را در کمترین زمان ممکن انجام میدهند. SANها همچنین این امکان را میدهند که عمل disaster recovery با عملکرد بهتری انجام شود. یک SAN میتواند در مکان مجزایی به عنوان Storage دوم در نظر گرفته شود و سپس با استفاده از کنترلرها ، نرم افزارهای خاص یا دستگاهها خاص عمل replication پیاده سازی شود.

 

NASچیست؟

NAS یا Network Attached Storage به سیستمی گفته میشود که کار اصلی آن نگهداری است.انباره (Storage) ذخیره سازی متصل به شبکه (Nas) دستگاهی است که به صورت اشتراکی در شبکه مورد استفاده قرار می گیرد. این دستگاه، با استفاده از NFS (سیستم فایلی شبکه ای مختص یونیکسی)، CIFS (سیستم فایلی شبکه ای مختص محیط های ویندوزی)، FTP، HTTP و سایر پروتکل ها با اجزای شبکه ارتباط برقرار می کند. وجود NAS در یک شبکه برای کاربران آن شبکه افزایش کارایی و استقلال از سکو را به ارمغان می آورد، گویی که این انباره مستقیما به کامپیوتر خودشان متصل است.

عملکرد NAS:

یک واحد NAS در حقیقت سیستمی خاص برای به اشتراک گذاری فایلها در شبکه است. در واقع ممکن است سخت افزار و نرم افزار آن طوری بهینه شده باشد که فقط برای سرویس فایل بر روی آن نصب کرد . البته DAS نیز با امکان Share همین قابلیت را دارد ولی NAS فقط برای این منظور توسعه یافته است. مونیتور و کیبورد معمولا به NAS  وصل نمیشوند و تمام امکانات کنترلی از طریق پورت متصل به شبکه آن وب سرور داخلی انجام میشود.

DAS چیست؟

Direct  Attached Storage یا همان DAS  به سیستمی گفته میشود که در آن storage  مستقیما به سرور یا استگاه کاری از طریق کابل متصل میشود. با این تعریف  یک هارد که به تنهایی از طریق یکی از اینترفیسهای مشهور همانند SATA ,IDE,SCSI به سیستم متصل شده است، میتواند یک DASتشکیل دهد . همچنین مجموعه ای از هاردها که توسط یک کنترلر Internal  یا External به کامپیوتر وصل میشوند شکل مشخص تری از یک DAS  به ما میدهند. نکته قابل توجه این است کهStorage فقط در اختیار یک سیستم میباشد. کاربردها: با استفاده از DAS می توان اکثر کارهای معمول از قبیل فایل سرور، وب سرور ، ایمیل سرور و دیتابیس سرور را انجام داد. چنانچه مورد استفاده از حد معمول فراتر رود و حجم اطلاعات افزایش یابد بایستی سراغ روشهای دیگر همانند SAN و NAS رفت. در سیستم جاری سازمان از DAS بیشتر برای موارد فایل سروری استفاده می شود و در کاربردهایی نظیر نگهداری فایلهای صدا، از مدتها DAS کاربرد فراوانی داشته است.

NAS در مقابل SAN :

NAS سرنام عبارت Network Attached Storage است در حالی که SAN مخفف Storage Area Network می‌باشد. این دو تکنولوژی شباهت‌های بسیاری به یکدیگر دارند، مثلاً این که هر دو بهترین حالت یکپارچگی (consolidation) را تأمین می‌کنند، هر دو به محل ذخیره‌سازی داده‌ها مرکزیت می‌بخشند، و هر دو دسترسی به فایل را در کارآمدترین حالت فراهم می‌سازند. قابلیت به اشتراک گذاشتن انباره ذخیره‌سازی میان چند میزبان، حمایت از سیستم عامل‌های مختلف، و تفکیک محل ذخیره‌سازی از محل اجرای برنامه‌ها از دیگر مشترکات این دو تکنولوژی است. علاوه بر این، هر دو آن‌ها می‌توانند با استفاده از RAID و اجزای یدکی، آمادگی و یکپارچگی داده‌ها را تضمین کنند. اما تفاوت این دو تکنولوژی اصولاً در نحوه اتصال آنها به شبکه است. NAS محصولی مشخص و شناخته شده است که بین application server و file system می‌نشیند ، در حالی که SAN یک معماری است که بر روی سیستم فایلی و ابزارهای فیزیکی ذخیره‌سازی اعمال می‌شود. SAN در واقع خودش یک شبکه است، شبکه‌ای که تمام مخازن ذخیره‌سازی و سرورها را به هم متصل می‌کند. بنابراین، هر یک از این دو فناوری، برای تأمین نیازهای ذخیره‌سازی بخش‌های متفاوت از یک سازمان مورد استفاده قرار می‌گیرد.