دسترسی به تجهیزات سیسکو با استفاده از CLI

دسترسی به تجهیزات سیسکو با استفاده از CLI

دسترسی به تجهیزات سیسکو با استفاده از CLI

همان طور که گفته شد CLI یا همان Interface Line Common یک محيط Base Text می باشـد و شـما مـی توانيـد در این قسمت تنظيمات مختلفی را روی روتر و یا سوئيچ انجام دهيد. CLI در IOS سيسکو دارای دو mode اجرایی می باشد :

user mode

• privileged mode • این بدان معنی است که برای وارد کردن تنظيمات روی روتر و یا سوئيچ می بایست وارد mode مربوطه شوید. :User Mode در این Mode می توانيد عمليات محدودی را انجام دهيد . در واقـع ایـن Mode پـایين تـرین سـطح دسترسـی بـه روتـر یـا سوئيچ را نشان می دهد . در این Mode عمليات Monitoring قابل اجرا است .در واقع افراد مختلف مـی تواننـد وارد ایـن Mode شده و بدون دسترسی داشتن به تنظيمات ، عمليات محدودی چون چک کردن عملکرد روتر و یا سـوئيچ را انجـام دهند.

بنابراین این Mode پایين ترین Mode از نظر سطح دسترسی خواهـد بـود . لـذا فـرامين کمتـری در ایـن Mode قابـل اجـرا خواهد بود . :Privileged Mode همانطور که از نامش پيداست ایـن Mode ، جایگـاهی بـا سـطح دسترسـی بـالاتر بـرای انجـام تنظيمـات روی روتـر و یـا سوئيچ می باشد . به صورت پيش فرض برای وارد شدن به ایـن Mode نيـازی بـه وارد کـردن پـسورد نيـست ، امـا بـرای برقراری امنيت می بایست قبل از وارد شدن به این Mode پـسورد چـک شـود تـا فقـط افـراد خاصـی بـا داشـتن پـسورد بتوانند به این Mode دسترسی پيدا کنند. بنابراین در این Mode ، دسترسی به تنظيمات روتر و یا سوئيچ و مشاهده و تغيير تنظيمات امکان پذیر می باشد .

User Mode

بعد از Boot شدن IOS و Load شدن کامل تنظيمات ، Mode User اولين جایگاهی اسـت کـه CLI نـشان مـی دهـد . در این جایگاه prompt Command به صورت زیر می باشد :

Hostname >

همانطور که گفته شد mode user یک mode با سطح دسترسی های محدود می باشد . بنـابراین در ایـن Mode شـما قادر به اجرا و به کار بردن برخی فرامين خاص هستيد . به طور مثال برای اجرای بعضی گزارشات همچـون وضـعيت حافظـه و کنتـرل ميـزان ترافيـک ورودی و یـا خروجـی بـه هـر اینترفيس روتر و یا سوئيچ از این مد استفاده می شود.

Hostname > show flash

 

Privileged Mode

در این mode که به آن mode enable نيز گفته می شـود، اجـازه دسترسـی کامـل بـه تمـامی فـرامين جهـت تنظيمـات بيشتر داده می شود . با وارد کردن فرمان زیر در Mode User وارد Mode Privilade خواهيد شد :

Hostname > enable

با وارد کردن فرمان بالا ، prompt command به صورت زیر تغيير می کند :

Hostname #

برای خارج شدن از این mode فرمان زیر را وارد می کنيد.

Hostname # exit

در mode privileged شما دسترسی به mode های دیگری چون mode global و mode interface را خواهيد داشت .

در واقع در این mode هدایت کامل روتر یا سوئيچ به شما واگذار می شود .

در ادامه این فصل می آموزید که چگونه می توان با تعریف کردن password ، امنيت این mode را برقرار کرد.

 

خلاصه : در این درس با سيستم عامل روتر (IOS Cisco (و نحوه ارتباط با آن آشنا شدید . IOS سيـسکو Base Text بـوده و فاقـد محيط گرافيکی می باشد . برای دسترسی به روتر یا سوئيچ پنج روش وجود دارد . سه روش جهت دسترسـی بـه CLI و یک روش جهت ارتباط بين Server TFTP و تجيزات سيسکو و روش آخر تنظيم کردن تجيـزات سيـسکو بـه کمـک Web Browser . می باشد همچنين CLI یک محيط base-text است به طوری که دارای دو mode اجرایی زیر می باشد:

user mode •

privileged mode

• mode user یـک مـد اجرایـی محـدود اسـت و تمـامی فـرامين در ایـن مـد قابـل اجـرا نمـی باشـند در حـالی کـه mode privileged ، جایگاهی با حيطه اجرایی بالا ست و کنترل ، مدیریت و تنظيمات به صورت کلی در ایـن Mode قابل اجرا می باشند.