يک SAN يک شبکه پر سرعت اختصاصي است که سرورها و ابزارهاي ذخيره سازي را به يکديگر متصل مي نمايد.

یک SAN مي تواند براي حذف و عبور از گلوگاه هاي سنتي شبکه مورد استفاده قرار گيرد. اين مکانيزم، نقل و انتقالات پر سرعت و مستقيم داده ها مابين سرورها و ابزارهاي ذخيره سازي را احتمالاً در هر يک از سه روش زير تسهيل مي نمايد:

  • سرور به انباره ذخيره سازي
  • سرور به سرور
  • انباره ذخيره سازي به انباره ذخيره سازي

ساختار شبکه اطلاعات SAN بالاترین سرعت تراکنش را در مقایسه با دیگر ساختارهای شبکه اطلاعات دارد و این اقدام از طریق کابلهای FC Multi-Mode  که می توانند سرعت تراکنش خیلی بالایی را ساپورت کنند صورت می گیرد.