پکیج VMware VASA

پکیج VMware VASA می تواند به تولید کنندگان تجهیزات ذخیره سازی استوریج قدرت ارائه و ایجاد VMware Virtual Center را بدهد که مدیران می توانند با استفاده از آن کلیه توپولوژی های فیزیکی و قابلیتها و امکانات و وضعیتها را مانیتور نمایند. این پکیج می تواند به بهبود روند استفاده روزانه از استوریج برای مشتریان کمک کند.

بررسی پکیج VMware VASA

این پکیج به عنوان بخشی از برنامه یکپارچه سازی SDDC در دسترس می باشد و شرکای اکوسیستم را از طریق توسعه و صدور گواهینامه ارائه دهندگان برنامه های کاربردی ذخیره سازی vSphere برای آگاهی از ذخیره سازی (VASA) که با vSphere سازگار هستند و در راهنمای سازگاری VMware (vCG) ذکر شده اند ، راهنمایی می کند.

 

This package ia available as part of the SDDC Integration Program and guides ecosystem partners through the development and certification of vSphere Storage APIs for Storage Awareness (VASA) providers that are compatible with vSphere and listed on the VMware Compatibility Guide (vCG).

 

ارائه دهندگان VASA با مرکز مجازی ارتباط برقرار می کنند تا توپولوژی ذخیره سازی ، توانایی و اطلاعات دولتی را نشان دهند که از مدیریت مبتنی بر سیاست ، مدیریت عملیات و عملکرد DRS پشتیبانی می کند. ارائه دهندگان VASA به شناسایی روند استفاده از ظرفیت ذخیره سازی ماشین مجازی برای عیب یابی ، ارتباط رویدادها در پایگاه داده و LUNS با ویژگی های عملکردی یک ماشین و نظارت بر سلامت ذخیره سازی کمک می کنند. عملکرد مدیریت مبتنی بر سیاست یک ارائه دهنده VASA به مدیران کمک می کند تا دستگاه ذخیره سازی مناسب را انتخاب کنند و اطلاعات مربوط به سیاست های ذخیره سازی موجود را رصد و گزارش می کند. از آنجا که ارائه دهندگان VASA امکان ادغام دقیق با سیاست و مدیریت عملیات vSphere و عیب یابی بهتر و ارتباط رویداد ذخیره سازی فیزیکی برای کاهش هزینه های پشتیبانی را فراهم می کنند ، شرکای ارائه دهنده VASA در حال تبدیل شدن به تامین کنندگان ذخیره سازی مورد نظر برای مدیران و برنامه ریزان ظرفیت هستند که به دنبال این بهینه سازی ها هستند.

 

VASA providers communicate with Virtual Center to indicate storage topology, capability and state information which supports policy-based management, operations management and DRS functionality. VASA providers help to identify trends in a VM’s storage capacity usage for troubleshooting, correlate events on the datastore and LUNS with a VM’s performance characteristics, and monitor health of storage. The policy-based management functionality of a VASA provider helps administrators choose the appropriate storage device, and monitors and reports information about existing storage policies. Because VASA providers enable tight integration with vSphere policy and operations management, and better troubleshooting and physical storage event correlation to reduce support costs, partners who create VASA providers are becoming the preferred storage suppliers for administrators and capacity planners seeking these optimizations.

Product Versions Supported

This package supports the following product versions:

vSphere 5.0, 5.1, 5.5, 6.0, 6.5.x, 6.7.x

Target Audience

  • Storage partners

Related Programs and Services

  • VASA Development Consulting

VMWare Ready Status : Eligible for VMware Ready Logo

VMware Ready Category:  Storage