مفهوم LUN

یک شماره LUN اشاره به یک قسمت از دیسک‌ها اشاره دارد که توسط پروتکل‌های SCSI، iSCSI و FC مورد استفاده قرار می‌گیرند. برای مثال چند هارد در یک دستگاه ذخیره‌ساز را با هم RAID 5 می‌کنید و در آن یک پارتیشن می‌سازید که آن را با یک شماره LUN می‌شناسیم و بعد این LUN را می‌توانیم برای نمونه در مجازی‌سازی توسط Vmware مورد اشاره و استفاده قرار دهیم. در واقع این LUN ها هستند که در یک SAN تعریف و مدیریت شده و مورد استفاده قرار می‌گیرند. برای آگاهی بیشتر مراجعه کنید به:

نکاتی در مدیریت LUN ها
Data storage management strategies: Managing logical unit numbers (LUNs)

بررسی و بهبود عملکرد LUN ها
Maintain virtual logical unit number reliability and performance

تشریح LUN های Virtual و Thin
What is virtual LUN or thin LUN? – Definition from Whatis.com